مقاله بررسي جوشکاري نفوذي حالت جامد کامپوزيت آلومينيم((Al/Mg2Si

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي جوشکاري نفوذي حالت جامد کامپوزيت آلومينيم((Al/Mg2Si :

Abstract

In this study, Al/Mg 2Si composite, produced by gravity casting, was joined by diffusion welding technique at 6 MPa pressure with various welding temperatures and durations. This metal matrix composite (MMC) was produced by in situ technique containing 15% Mg2Si particles. Microstructure and shear strength of the joined areas were determined. Scanning electron microscopy examination was carried out on the welded interfaces and shear tests were conducted to the sample interfaces to find out the effect of welding temperatures and duration on the weldability. It was found that high welding temperatures resulted in increase of shear strength. However, increase in welding duration did not make any detectable changes. Results indicated that MMCs can be joined by diffusion welding technique successfully with satisfactory strength.

Keywords: Diffusion Welding, Solid State, Metal Matrix Composite, Al/Mg2Si

1 – M. Sc student, Metallurgy and Materials Science Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 – Associate professor, Metallurgy and Materials Science Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 – M. Sc student, Metallurgy and Materials Science Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

آبان 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

بررسی جوشکاری نفوذی حالت جامد کامپوزیت آلومینیم((Al/Mg2Si

حالد نامی1، ایوب حلوایی2، حجت اله ادگی3

تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد namihaled@yahoo.com

چکیده

در این تحقیق، تاثیر دما و مدت زمان اتصال دهی بر ساختار میکروسکپی و خواص مکانیکی اتصالات نفوذی حالت جامد در کامپوزیتهای آلومینیم حاوی ذرات تقویتی Mg2Si تحت بررسی قرار گرفته است. این کامپوزیتها از طریق ریخته-

گری ثقلی و به صورت درجا تولید شده و حاوی 15 درصد وزنی ذرات تقویتی میباشند. اتصال نفوذی در فشار ثابت 6

مگاپاسکال و در دماها و زمانهای مختلف در محفظه خلأ انجام شده است. ساختار میکروسکپی نواحی اتصال با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و نوری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تصاویر میکروسکپی، یکنواختی بیشتری در ناحیه اتصال در دماهای بالاتر وجود دارد. همچنین به منظور بررسی اثر دما و زمان اتصال دهی بر خواص مکانیکی اتصالات، آزمایشات برش فشاری در نواحی اتصال یافته بر روی نمونه ها انجام شده است. افزایش دمای اتصال باعث افزایش استحکام برشی اتصالات شده است در حالی که مدت زمان اتصال دهی تاثیر چندانی بر خواص مکانیکی ندارد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اتصال این کامپوزیتها از طریق روش جوشکاری نفوذی حالت جامد رضایت بخش میباشد.

واژههای کلیدی: جوشکاری نفوذی، حالت جامد، کامپوزیت شبکه فلزی، Al/Mg2Si

-1 مقدمه

کامپوزیتهای آلومینیم شبکه فلزی تقویت شده با ذرات، مزیت و کارآییهای قابل توجهی نسبت به آلیاژهای آلـومینیم دارنـد.

در حال حاضر این کامپوزیتها به صورت تجاری در دسترس بوده و دارای کاربرد گستردهای در فرآیندهای ساخت کـم هزینـه هستند.[1] رشد روزافزون نیاز به وسایل نقلیه با سوخت بهینه به منظور کاهش مصرف انـرژی و آلـودگی هـوا بـه یـک چـالش اساسی برای صنایع اتومبیلسازی تبدیل شده استاخیراً. کامپوزیتهای شبکه فلزی Al-Mg2Si برای کاربردهای با کارآیی بالا در صنایع اتومبیلسازی در حال توسعه میباشند.[2] کامپوزیتهای پایه آلومینیم و منیزیم که با ذرات Mg2Si تقویت شدهانـد به عنوان گروه جدیدی از کامپوزیتها معرفی شدهاند که دارای مزیتهای ویژهای از قبیل چگالی کم، خواص سایشی و قابلیـت ریختهگری بالا میباشند. کامپوزیتهای شبکه فلزی Al-Mg2Si جایگزین مناسبی برای آلیاژهـای Al-Si هسـتند کـه بـه طـور گسترده در صنایع هوایی و موتورهای محرکه مورد استفاده قرار میگیرند.[3] بنابراین در صورت استفاده از این مواد بـه عنـوان اجزای ساختاری، توسعه روشها و تکنولوژیهای اتصالدهی مناسب برای این کامپوزیتها ضروری به نظر میرسد. تاکنون هیچ فرآیند اتصالدهی قابل ذکری برای کامپوزیتهای Al-Mg2Si ارائه نشده است.

لینک کمکی