مقاله اثرات زيست محيطي MTBE ناشي از حوادث حمل ونقل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات زيست محيطي MTBE ناشي از حوادث حمل ونقل :

چکیده:

MTBE (متیل ترشیو-بوتیل اتر ) یک ماده آلی اکسیژن دار است، که امروزه در اکثر نقاط جهان به طور گسترده ای جهت بالا بردن عدد اکتان و احتراق کامل سوخت به بنزین افزوده میگردد. در اوایل استفاده از این ماده به علت عدم مصرف سرب در بنزین و مزایای زیست محیطی حاصل از این امر بسیار مورد توجه بود ولی اکنون پس از گذشت چند سال از مصرف این ماده در دنیا مشخص شده است که MTBE دارای تاثیرات سوء بر روی سلامتی انسان بوده و دارای پتانسیل آلودگی بالایی بر روی محیط زیست می باشد. با توجه به اینکه MTBE ماده ای با حلالیت بالا، مقاوم و دیر تجزیه پذیر است در صورت ورود به منابع آب و خاك می تواند سلامتی انسان ومحیط زیست را با خطرات جدی روبرو سازد و با توجه تولید و مصرف بالای این ماده در کشور ما نیاز است جهت جلوگیری از معضلات زیست محیطی ناشی از حمل ونقل راهکارهای مناسب در برخورد با این ماده ارائه گردد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن شناسایی ساختار

MTBE به اثرات زیست محیطی ناشی از حوادث حمل و نقل آن پرداخته شود. با شناسایی کامل این ماده و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از حوادث احتمالی میتوان به راهکارهای مناسب حهت حمل ونقل این ماده دست یافت.

کلمات کلیدی:

/ MTBE اثرات زیست محیطی/ حوادث حمل و نقل

مقدمه

حوادث حمل و نقل جاده ای از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید مالی و جانی بوده و آثـار سـنگین اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و زیست محیطی آن همواره جوامع انسانی به شدت مورد تهدید قرار داده است. بـه گونـه ای که آثار مخرب ناشی از حوادث حمل و نقل جاده ای در کشور های در حال توسعه بسیار بالا بـوده و همـواره یکـی از معضلات اصلی توسعه می باشد.[1] در این میان کشور ایران نیز بـه عنـوان یـک کشـور در حـال توسـعه از ایـن قاعـده مستثنی نبوده و جهت رسیدن به توسعه پایدار ، نیازمند به حمل و نقل جاده ای روز افـزون بـوده و از الزامـات ایـن امـر دستیابی به حمل و نقل ایمن می باشد. بنابراین جهت دستیابی به یک حمل و نقل ایمن انجام مطالعات و دانـش افزایـی در خصوص مدیریت سیستم های حمل و نقل و مدیریت اطلاعات مربوط به حمل و نقل امری ضروری به نظر می رسـد.

در این راستا کشور های توسعه یافته جهت تحقق این امر و همچنین کاهش تصـادفات جـاده ای و ضـایعات اقتصـادی و زیست محیطی آن پیش قدم بوده و به آثار مثبت آن نیز دست یافته اند چنانچه در ایالات متحده آمریکا ظرف مدت سی سال شاخص تعداد تصادفات جاده ای را به بیش از ده برابر کاهش داده اند. نتایج تحقیقات در مورد هزینـه تصـادفات در کشور های مختلف نشان می دهد که هزینه های اقتصادی و آثار سوء بـه محـیط زیسـت بـه صـورت تصـاعدی در حـال افزایش است. در این میان تصادفات ناشی از حمل و نقل موارد شیمیایی خطرنـاك اگـر چـه باعـث اتـلاف هزینـه هـای اقتصادی می شود می تواند با تأثیر سوء بر محیط زیست ایجاد ضایعات جبران ناپذیری نماید.[1,12,2]

یافته ها و نتایج

با رشد روز افزون صنعت خودروسازی و رشد حمل و نقل جاده ای در کشور ما نیاز به مصرف زیاد بنزین نیـز بـه تبع آن افزایش یافته است. تولید ماده ) MTBE متیل ترشیاری بوتیل اتر ) از سال 1973 بـه عنـوان مکمـل سـوخت و جایگزین مناسب برای تترا اتیل سرب به علت آثار سوء بهداشتی و زیست محیطی سرب آغاز و مصرف آن در دهـه هـای

80 و 90 مـیلادی بــه شــدت افــزایش یافــت. در کشــور مـا نیــز از ابتــدای ســال 1381 و در راســتای اجــرای مصــوبه

22533/16104 مورخ 79/2/21 هیأت دولت ترکیبات سرب بطور کلی از فرمولاسیون ساخت بنزین حذف و به جـای آن از MTBE استفاده می گردد. متیل ترشیاری بوتیل اتر یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C5H12O ، مایعی بی رنـگ ، قابل اشتعال و همراه با بوی شدید است. این ماده در آب بسیار حلال پـذیر بـوده و در حـدود 51/265 گـرم در لیتـر در دمای 25 درجه سلسیوس گزارش شده است. این ماده در آب بسیار پایدار بوده و نسبت به تجزیه شـیمیایی و میکروبـی بسیار مقاوم است. جدول شماره((1 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مـادهMTBE را نشـان مـی دهـد. شـکل شـماره((1 شمای کلی از MTBE را نشان می دهد. با توجه به مزایای زیست محیطی استفاده از MTBE در بنزین از جمله افزایش عدد اکتان بنزین ، حذف سرب از بنزین ، کاهش گاز های آلاینده خروجی از اگزوز از جمله منوکسید کربن و ازن ، تولید آسان و سهولت ترکیب با بنزین استفاده از این ماده به عنوان مکمل سوخت بسیار افزایش یافته است به طوری که سالانه نزدیک به 500000 تن از این ماده در کشور تولید و به مصرف می رسد.[3,10]

لینک کمکی