مقاله بررسي اثر ميوه چيکو (Manilkara zapota) بر سطح هورمون تستسترون در موش صحرايي نـر القاء شده با کلريد کادميوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر ميوه چيکو (Manilkara zapota) بر سطح هورمون تستسترون در موش صحرايي نـر القاء شده با کلريد کادميوم :

چکیده:

مقدمه و هدف: ناباروری یکی از مسایل مهم در علوم پزشکی است و از گذشته برای درمان این بیماری از داروهای شیمیایی و گیـاهی مختلفی استفاده می شده است. با توجه به اثرات جانبی داروی شیمیایی و با عنایت به این که یکی از دلایل ناباروری مردان اختلالات هورمونی می باشد، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی الکلی میوه چیکو بر میزان سطح هورمون تستسترون انجام شد.

روش بررسی:این مطالعه تجربی بر روی 42 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انجام شد. در ایـن بررسـی حیوانـات بـه 7 گـروه مساوی؛ کنترل، شاهد کلرید کادمیوم، شاهد آب مقطر، شاهد چیکو و تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند. گروه کنترل آب و غذای معمـولی دریافت کردند. به گروه شاهد کلرید کادمیوم: 0/2mg/KgB.W. کلرید کادمیوم تزریـق گردیـد. شـاهد آب مقطـر: 0/2ml آب مقطـر تزریق شـد. شـاهد چیکـو: 0/2mg/KgB.W. عصـاره آبـی الکلـی میـوه چیکـو تزریـق شـد. گـروه تجربـی 1، 2 و :3 بـه ترتیـب دوز

50mg/KgB.W. ، 100 و 200 عصاره آبی الکلی برای هر موش با وزن تقریبی 200 گرم تزریـق گردیـد . بایـد توجـه داشـت کـه در آزمایش فوق در روز اول انجام آزمایش، مقدار 0/2mg/KgB.W. کلرید کادمیوم به گروه های شاهد کلرید کـادمیوم، تجربـی 1، 2 و 3 جهت بررسی تاثیر کلرید کادمیوم بر فرآیند اسپرماتوژنز تزریق شد.همه تزریقات به صورت درون صفاقی انجام شد. پـس از گذشـت 14 روز از قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و میزان سرمی هورمون تستوسترون اندازه گیری گردیـد. داده هـا بـا آزمـون هـای تـی و دانکن آنالیز شدند.

نتایج: گروه شاهد چیکو نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است. در گروه شاهد کلرید کادمیوم نسبت بـه گـروه کنتـرل کاهش معنی داری داشته است. در گروه تجربی 1، 2 و 3 نسبت به گروه کنترل و شاهد چیکو کاهش معنی داری (در سطح معنی داری (P<0.05 مشاهده گردید.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، می توان نتیجه گرفت که میوه چیکو باعث افزایش هورمون تستسترون گردید امـا کلرید کادمیوم باعث کاهش این هورمون شده است.

کلمات کلیدی:میوه چیکو، کلرید کادمیوم، تستسترون، موش صحرایی، گیاهان دارویی.

مقدمه:

گیاه چیکوManilkara zapotilla از خانواده Sapotaceae می باشد در حدود 800 گونه مختلف از این گیـاه شناسـایی شـده است(.(Evans, 1996:50 این گیاه یک درخت جنگلی بزرگ همیشـه سـبز مـی باشـد کـه ارتفـاع آن بـه بـیش از 30 متـر هـم مـی رسـد( .(Anjaria, 2002: 185-90 ; Sudarshan and Sunil, 2012: گیـاه چیکـو بـا نـام هـای دیگـر Manilkara achras، Mimusopus manilkara، Achras Zapota و Achras sapota نیز شناخته می شود(:.(Quattrocchi, 2000 ترکیبات شـیمیایی

موجود در چیکو: تانن ها که عمدتاً در میـوه نـارس چیکـو (Ma, 2003: 983-6 ; Mathew , 1969: 507-9 ; Ponthes, 2003:

1171-81 ; Shui, 2004: 7834-41)، Misra, 1969 : 249-52 ; Misra, 1969 : 2255-6 ; Hart, 1973 : ) triterpenes

(1827-9 و ساپونین به طور عمده در دانه ( (Hart, 1973: 1827-9 ; Ahmed, 2008: 7-16 وجود دارد و برگ هـای ایـن گیـاه

خاصیت آنتـی اکسـیدانی (Kaneria, 2009 : 406-12 ; Chanda , 2010:260-6)، ضـد میکروبـی ; (Chanda, 2010: 260-6 Abu Osman, 2011: ) و ضد درد((Pankaj, 2011:14-7 دارد.

کادمیوم((Cd با عدد اتمی 48 و وزن اتمی 112/41 یکی از عناصر کمیاب ولی گسترده در سراسر جهان است. بـه دلیـل افـزایش ورود کادمیوم به بدن موجودات زنده از طرق مختلف و افزایش احتمال مسمومیت با آن این موضوع در دستور کار سـازمان بهداشـت جهـانی

(WHO) قرار گرفته است. کادمیوم می تواند جای روی را در پروتئین ها و آنزیم های بدن بگیرد و نیز به عنـوان یـک کـاتیون و یـا بـا اتصال به مولکول های رسوب دهنده ای از قبیل گلوتاتیون یا سیستئین از حامل ها و کانال های سلولی که به یون های دیگر اختصاص دارد جهت عبور استفاده نماید. دوزهای زیاد کادمیوم در شرایط حاد باعث نکروز و آپوپتوز از هر دو مسیر میتوکندریایی و گیرنده هـای مرگ سلولی می شود. در تعدادی زیادی از مطالعات بر قابلیت کادمیوم در ایجاد گونه های فعال اکسیژن و رادیکال های آزاد بـه عنـوان واسطه ایجاد ضایعات روی ژن ها تاکید شده است(جواهری وایقان، .(1391

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر میوه چیکو بر سطح هورمون تستسترون در موش صحرایی نر القاء شـده بـا کلریـد کـادمیوم مـی باشد.

لینک کمکی