مقاله سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري و مديريت خدمات عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري و مديريت خدمات عمومي :

خلاصه:

اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط سیستمهای مالی نهادهای متولی ارائه خدمات عمومی در فرآیند تصمیمگیری مدیران اجرایی در سطح خرد و کلان موثر بوده و مستقیما برکمیت و کیفیت خدمات و در نهایت بر سطح رضایت جامعه نسبت به خدمات ارائه شده به بخشهای مختلف تاثیر

بسزایی دارد. از اینرو، با توجه به تفاوت عمده ویژگیهای عمومی و خصوصی این نهادها از لحاظ ساختار سازمانی، الزامات قانونی، نحوه

گزارشگری و ارائه اطلاعات و همچنین سیستمهای اطلاعاتی، مالی وحسابداری نسبت به سایر بخشها، ضروری است جهت برنامه ریزی و بودجه بندی مطلوب در راستای مدیریت بهینه منابع به بررسی و تبیین اهمیت سیستمهای اطلاعاتی، مالی و حسابداری این حوزه پرداخته شود. این مقاله در تلاش است ضمن تشریح این سیستمها در بخش ارائه خدمات عمومی و اشاره به فرآیند ثبت و گزارشگری اطلاعات حسابداری در آن، به نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیریهای مدیریت بخش عمومی بپردازد.

کلمات کلیدی : سیستم مالیو حسابداری، اطلاعات حسابداری، نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی، سیستمهای اطلاعاتی

1 مقدمه

یکی از ویژگیهای دولتهای مردم سالار پاسخگو بودن آنها در برابر مردم است و یکی از چالشهای اصلی این دولتها جلب اعتماد عمومی است. نظریه های مبتنی بر حقوق بشر بر این اساس قرار دارند که ما بدین سبب که انسان هستیم از حقوق طبیعی برخورداریم. حق دانستن یکی از این حقوق است و دولت موظف است که خبرهای مربوط به اقدامات و عملیات خود را به آگاهی عموم مردم برساند، نه به این علت که این اقدام باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود بلکه بدان سبب که کسانی که رای می دهند دارای چنین حقی هستند (مهدوی و ابراهیمی، [1].(1389

از دیدگاه جهانی، رشد اقتصادی و اجتماعی به طور فزاینده ای با مسئولیت پاسخگویی در همه اشکال و قالبها هدایت و به پیش برده می شود.

بنابراین مسئولیت پاسخگویی به کلیدی در ایجاد ثروت و حفظ یک جامعه آزاد تبدیل شده است. ملتهای فقیر قرن 21، کشورهایی نیستند که به لحاظ منابع( انسانی و مادی) در مضیقه باشند و یا با شکلی از درماندگی یا به نوعی دیگر به تاراج رفته باشند; بلکه کشورهایی هستند که نمی توانند برای منابع تحت تملکشان ارزش قائل شوند (مدنی و میر محمدی، [2] .(1391 بر این اساس، واضح و مبرهن است که کشورها با توجه به توان استفاده از دارائیهای مشهود و نامشهود خود به طبقات پیشرفته، در حال پیشرفت و توسعه نیافته تقسیم بندی شده و شاید به جرأت بتوان گفت که فقدان برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع در بخش عمومی منجر به عدم دستیابی به شاخصهای مورد انتظار توسعه و پیشرفت خواهد گردید. شهروندان بیشتر کشورها از سامانه اجرایی بخش عمومی خود انتظار دارند که خدماتی با کیفیت و مطابق با آخرین پیشرفتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط تکنولوژیکی و همچنین با کمترین قیمت ارائه دهند (رضا پور، [3](1389 و بخش ارائه دهنده کالا و خدماتعمومیمسئولیت پاسخگویی به نیازهای عمومی مردم نظیر

1. حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
2. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

نیازهای اقتصادی، تامین امنیت و محیط زندگی با کیفیت بالا را بر عهده دارد و این نیازها با خدمات عمومی مشترکی از قبیل حمل و نقل، سوخت و روشنایی، آب آشامیدنی، بهداشت و غیره مرتبط میباشند.

در بند 156 بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای دولتی (GASB) که بر مبنای مفهوم مسئولیت پاسخگویی تدوین یافته است، ضمن ارائه تعریف مشخص از مسئولیت پاسخگویی، این مفهوم را در مرکز ثقل گزارشگری مالی دولت های ایالتی و محلی قرار داده و گزارشگری مالی را به عنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی به رسمیت شناخته است. در بند 176 این بیانه نیز به ارائه اطلاعات سودمند جهت ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط استفاده کنندگان اشاره گردیده است (باباجانی، [4].(1384 در نتیجه، تمرکز بر سیستمهای اطلاعاتی و گزارشگری مالی نهادهای متولی ارائه خدمات عمومی و تاثیر آنها بر ارتقاء کیفیت فعالیتهای خاص این بخش اهمیت دارد.

طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی توسعه یافته، می تواند اطلاعات مربوط را شناسایی، گردآوری نهایتاًو در یک شکل و چارچوب زمانی به گونه ای مطلوب گزارش نماید. سیستم های اطلاعاتی، گزارشهایی حاوی اطلاعات عملیاتی، رعایت قوانین و مقررات و اوضاع مالی تهیه می کنند که امکان اداره و کنترل واحد اقتصادی را فراهم می سازند. این سیستمها نه تنها با داده های تولید شده در سازمان، بلکه با اطلاعات مربوط به رویدادها، فعالیت ها و وقایع برون سازمانی که لازمه تصمیم گیری آگاهانه و گزارش دهی برون سازمانی هستند، سرو کار دارند (مرادی و عظیمی مقدم،

[5] .(1390 از آنجائیکه هدف نهایی از اطلاعات فراهم شده توسط سیستمهای حسابداری و مالی، سودمندی این اطلاعات برای استفاده مدیریت و تنظیم فرآیند و نظارت بر آن می باشد، این سیستمها جزء مهمی از منابع اطلاعاتی مدیریت بخشهای ارائه دهنده خدمات بشمار میروند.

سامانه اطلاعات حسابداری هر موسسه می تواند بخش عمده اطلاعات مورد نیاز را به مدیران و سایر استفاده کنندگان ارائه دهد و کامل بودن و جامعیت اطلاعات در بازارهای رقابتی امروزه می تواند ابزار نیرومندی برای مدیران یک سازمان یا موسسه برای دستیابی به اهداف و راهکارهای سازمانی و استفاده کارآمد و اثر بخش از منابع محدود سازمان بوده و همچنین عامل افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران تلقی شود (کرباسی یزدی و طریقی،

[6] .(1388 سیستم حسابداری و گزارشگری مالی نقش اساسی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به عهده دارد. این نقش به قدری اهمیت دارد که چارچوب های نظری حسابداری سه دهه اخیر بر مبنای مفهوم مسئولیت پاسخگویی تدوین یافته است. در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

که اول بار توسط ایجری (1984) معرفی گردید، هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است(باباجانی،

[7].(1390

هدف این سیستمها، ارائه اطلاعات حسابداری به مدیریت به منظور اتخاذ برخی تصمیمات مربوط به سازماندهی فعالیتها و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه ها است. سیستم حسابداری و مالی گزارشاتی در ارتباط با فعالیتهای انجام شده فراهم می نماید که حاوی اطلاعات اقتصادی در سه بخش میباشد: (1 اطلاعات خصوصی که در دسترس عموم مردم قرار ندارد (2 تجزیه و تحلیل، پردازش و تفسیر اطلاعات با هدف پیش بینی (تجزیه و تحلیل آینده نگر) و (3 تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته (تجزیه و تحلیل گذشته نگر). در سطح اپراتورهای خدمات اجتماعی، اطلاعات حسابداری و مالی در قالب اطلاعات خاص، از برخی از منابع داخلی و خارجی به دست آمده و برای استفاده درون سازمانی و برون سازمانی بکار می روند. در همین راستا، برای اینکه اطلاعات حسابداری در سیستم مدیریتی سودمند باشند نیاز به چهار ویژگی کیفی اصلی قابل فهم بودن، مربوط بودن، معتبر بودن و قابل مقایسه بودن دارد.

سیستم مالی و حسابداری یک زیر سیستم از یک سیستم اطلاعاتی جامع است و اطلاعات ارائه شده به مدیران نقش مهمی در مدیریت فعالیتها و در زمینه فعالیتهای خاص نظیر خدمات عمومی ایفا میکند. قبل از نشان دادن فرایند اطلاعات حسابداری اعم از جمع آوری، پردازش و یا ارائه به کاربران نهایی باید به این موضوع اشاره شود که طبق قانون ارائه خدمات به جامعه دربخش عمومی به شرکتهای دولتی، شرکتهای خصوصی و یا نهادها واگذار شده و ممکن است حوزه های فعالیت استانی یا شهرستانی را در برگیرد. بنابراین، مدیریت ممکن است مستقیما توسط هیئت مدیره بومی در داخل استان یا شهرستان باشد و یا براساس توافق مدیریت از طریق مزایده عمومی به شرکتهای خصوصی واگذار گردد.

2 الزامات سیستمهای حسابداری و مالی

هر جامعه اعم از خرد و یا کلان، هنگامی که وارد مقوله ارائه خدمات نهادهای عمومی میشود، نمیتواند فاقد اطلاعات و گزارشات دقیق سیستمی باشد، زیرا سازمانها نمیتوانند بدون منابع مناسب به مدیریت مطلوب بپردازند([8]. (Mates & Rusu, 2009 بطور مثال بخش تامین امنیت جهت دسته

لینک کمکی