مقاله تسهيم دانش راهبردي براي ايجاد تفکر خلاق در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تسهيم دانش راهبردي براي ايجاد تفکر خلاق در دانشجويان :

چکیده

در جوامع دانش بنیان، مزیت رقابتی یک گروه در ارتباطی مستقیم با کمیت و کیفیت اطلاعات و دانشی است که در جامعه انباشته شده است.

به طور مشخص در سازمانهای چند کارکردی، اثربخشی به طور گسترده و عمیقی به میزان تسهیم دانش در بین افراد، گروهها و واحدها بستگی دارد. این امر از آنجا ناشی میشود که منابع دانش واحدهای اساسی در تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان بوده و سازمان را قادر به ایجاد خدمات ارزشمند میکند. دانشگاه نیز به عنوان سازمانی چند کارکردی از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند فرایندهای خلاق است. در این بین دانشجویان به عنوان مهمترین دارایی دانشگاه میتوانند در ایجاد فرایندهای خلاق نقشی اساسی ایفا نمایند اما، لازمه چنین امری پرورش نیروی خلاقیت در آنان است. بنابراین، هدف این پژوهش با تأکید بر اهمیت تسهیم دانش در ایجاد فرایندهای خلاق و خلاقیت، بررسی نقش تسهیم دانش در ایجاد خلاقیت در دانشجویان رشتههای کشاورزی است.

واژگان کلیدی: تسهیم دانش، فرایند خلاق، خلاقیت، دانشجویان کشاورزی.

مقدمه

در جوامع دانش بنیان، مزیت رقابتی یک گروه در ارتباطی مستقیم با کمیت و کیفیت اطلاعات و دانشی است که در جامعه انباشته شده است.
همچنین، ایجاد، استفاده و کاربرد دانش در راستای ساخت یک جامعه پایدار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .(Kang et al, 2008) بنابراین، نه تنها تلاشهای گستردهای در زمینه ایجاد و مدیریت دانش صورت گرفته است بلکه، تلاشها در زمینه ایجاد راهبردهایی کاربردی در جهت همگانی نمودن این

دانش از حالت شخصی به عمومی قابل توجه است. افزون بر این، هماهنگی با تغییرات شتابان محیطی نیازمند تداوم در تسهیم و مدیریت دانش است؛ به همین دلیل است که سازمانها توجه و تمرکز خود را بر دانش خلاق به منظور حداقل نمودن نهاده و حدکثر نمودن ستانده نمودهاند .(Kwun, 1999)

به طور مشخص در سازمانهای چند کارکردی، اثربخشی به طور گسترده و عمیقی به میزان تسهیم دانش در بین افراد، گروهها و واحدها بستگی دارد .(Argote & Ingram, 2000) این امر از آنجا ناشی میشود که منابع دانش واحدهای اساسی در تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان بوده و سازمان را

قادر به ایجاد خدمات ارزشمند میکند .(Wang &Noe, 2010) دانشگاه نیز به عنوان سازمانی چند کارکردی از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند فرایندهای خلاق است. در این بین دانشجویان به عنوان مهمترین دارایی دانشگاه میتوانند در ایجاد فرایندهای خلاق نقشی اساسی ایفا نمایند اما، لازمه چنین امری پرورش نیروی خلاقیت در آنان است. بنابراین، هدف این پژوهش با تأکید بر اهمیت تسهیم دانش در ایجاد فرایندهای خلاق و خلاقیت، بررسی نقش تسهیم دانش در ایجاد خلاقیت در دانشجویان رشتههای کشاورزی است. به همین منظور، ابتدا به تبیین و تعریف مفهوم تسهیم دانش (اشتراك گذاری دانش) و خلاقیت اشاره خواهد شد و سپس رابطه بین این دو با توجه به مطالعات انجام شده روشن میگردد.

لینک کمکی