مقاله نقش گياهان به عنوان آنتي بيوتيک هاي مؤثر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش گياهان به عنوان آنتي بيوتيک هاي مؤثر :

امروزه بیماری های ناشی از غذا های آلوده، به نگرانی های مهمی در کشور های جهان بدل شده است. به طوریکه هرساله حدود سی درصد مردم در کشور های صنعتی از بیماری های ناشی از مصرف موادغذایی آلوده به میکرواورگانیزم ها رنج می برند. هم اکنون در صنعت غذا از نگهدارنده های شیمیایی برای جلوگیری از رشد میکرواورگانیزم های عامل فساد استفاده می شود اما هنوز در مورد ایمنی مصرف آنها اطمینان خاطر وجود ندارد. گیاهان قادر به تولید ترکیبات متعددی می باشند که در این میان مواد آروماتیکی تولیدشده توسط آنها، مشتقات فنولی، متابولیت های ثانویه ی مسئول مکانیسم های دفاعی گیاه در مقابل میکرواورگانیزم ها، حشرات و گیاهخواران می باشند. از طرف دیگر با مقاومت روز افزون باکتری های بیماری زا نسبت به داروهای آنتی بیوتیکی ،محققان در پی یافتن ترکیب ها و داروهای جدید به خصوص داروهای گیاهی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک های غیرمؤثر هستند. مروری بر مواد موثره گیاهان و ارتباط این ترکیبات با اثر ضد میکروبی گیاه (تخریب دیواره سلولها، ایجاداختلال درتولید ATP و سنتز پروتئینها، اثر بر روی DNA و ایجاد اختلال در سیستم qurum sensing و توازن pH و غیره) مکانیسم مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک هاو;..ما را در استفاده بهینه از گیاهان یاری می رساند.

واژگان کلیدی:آنتی بیوتیک، میکرواورگانیزم، اسانس روغنی

مقدمه

پیشگیری از بیماری های ناشی از غذاهای آلوده موجب توسعه سیستم های کنترلی امنیت غذا شده است. هم اکنون در صنعت غذا از نگهدارنده های شیمیایی برای جلوگیری از رشد میکرواورگانیزم های عامل فساد استفاده می شود. استفاده از این ترکیبات پیامد های ناخوشایندی ازجمله بیماری سرطان و مسمومیت های شدید را به دنبال دارد. به نظر میرسد استفاده از مواد مژثره گیاهان جایگزین مناسبی برای نگهدارنده های شیمیایی باشد.که اسانس های روغنی مثالی از این مواد می باشد.گروه های شیمیایی زیادی در اسانس های روغنی وجود دارد کهاحتمالاً فعالیت ضد باکتریایی آن ها از یک مکانیسم یکسان پیروی نمی کند ولی مکان هدف همه ی این مکانیسم ها یکسان می باشد اهمیت حضور گروه های هیدروکسیل در ترکیبات فنولیک مثل کارواکرول و تیمول تأیید شده است اما ارتباط موقعیت گروه هیدروکسیل ترکیبات زنجیره ی فنولی و اثر ضد میکروبی آن ها به خوبی مشخص نشده است .(15)

مواد و روشها

اسانس ها از روش های متفاوتی برای نمایش فعالیت ضد میکروبیشان استفاده می کنند.

-1 تخریب غشا و دیواره سلول ها یکی از خصوصیات مهم اسانس های روغنی و ترکیبات آن ها، آب گریز بودن آن ها می باشد در نتیجه برای ساختار غشاء مزاحمت ایجاد کرده و آن را نفوذ

پذیر می کنند بدین ترتیب آنیون ها و ترکیبات دیگر محتویات سلولی به بیرون نشست می کنند. در صورت منتشر شدن مقدار کمی از محتویات سلولی، سلول باکتری قادر به تحمل می باشد و می تواند زنده بماند اما اگر مقدار زیادی از محتویات سلولی کم شود و مولکول های حیانی و یون ها خارج شوند، سلول

لینک کمکی