مقاله بررسي مسائل مربوط به اصول اخلاقي در توليد مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مسائل مربوط به اصول اخلاقي در توليد مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي :

استفاده از DNA نوترکیب به منظور اصلاح ساختار ژنتیکی گیاهان، حیوانات و میکروبها و نیز قابلیت کلونی سازی سلولها امروزه مورد توجه بسیار است. علاوه بر توجه زیاد تکنولوژیستها بر استفاده از این تکنیک در زمینه علم پزشکی انسانی، اما کابرد گسترده تر آن در زمینه محصولات کشاورزی و صنایع غذای میباشد. در این خصوص چالش مهمی که مطرح است نگرانی های مربوط به خطرات احتمالی و ناشناخته مخصوصا در زمینه اصول اخلاقی این تکنولوژی است.

اصول اخلاقی مرتبط با صنایع غذایی و بیوتکنولوژی کشاورزی حاصل واکنشهای اخلاقی شخصی، رسوم سنتی و ارزشهای خاص گروهی اجتماعی در حیطه هنجارها و قوانین اجتماعی و عمومی است. لذا در این مقاله مروری بر اصول و عقاید مصرف و کیفی سازی استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی است. اینها شامل روشهایی است که بیوتکنولوژی بر ایمنی و قابلیت دسترسی بر مواد غذایی، عدالت و تساوی حقوق در سیستم های تولید و توزیع مواد غذایی اثر میگذارد.

واژگان کلیدی:DNA نوترکیب ، بیوتکنولوژی کشاورزی، صنایع غذایی

مقدمه

افزایش تحقیقات در ارتباط با تولید و عرضه محصولات اصلاح شده ژنتیکی، مسائل مربوط به قوانین و ارزیابی سلامت این محصولات را به سرعت گسترش داده است. بدون شک در آینده با کشف ژنهای مطلوب از طرفی و ابداع روشهای کاراتر دستور دهی ژنتیکی، راه برای تولید هرچه بیشتر این محصولات باز خواهد شد. در این بین ارزیابی و ارائه خطرات این محصولات که به نوعی ایمنی اخلاقی آنها را در پی دارد نیز ضروری به نظر میرسد. چرا که نگرانی هایی در مورد اثر سوء مصرف این فرآورده ها بر سلامت انسان وجود دارد.

مواد و روشها

معرفی محصولات اصلاح شده ژنتیکی به محیط و سسلسه مواد غذایی، امروزه در آمریکا، بخش هایی از اروپا و سایر نواحی جهان بطور زیادی بحث برانگیز شده است. تکنولوژی های جدید موسوم به “مهندسی ژنتیک” یا “اصلاح ژنتیکی” سبب ایجاد دگرگونی هایی در پزشکی، پرورش حیوانات و کشاورزی شده است.

خوش بینانه ترین نظر این است که گیاهان و مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی سبب کاهش وسیع و حتمی میزان گرسنگی میشوند .(2) با اینحال اخیرا توسعه محصولات اصلاح شده ژنتیکی سبب بوجودآمدن ناراحتی های گسترده در آمریکا و سایر کشورهای اروپایی شده است. این ناراحتی ها و نگرانی ها به اشکال مختلف میباشد، ضمن اینکه اینها بر پایه محدوده وسیعی از عقاید اخلاقی استوارند. توسعه تکنولوژی گیاهان اصلاح شده ژنتیکی از دو موضوع ناشی میشود:

لینک کمکی