مقاله بررسي مقاومت ژنتيکي زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولي ISSR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقاومت ژنتيکي زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولي ISSR :

یکی از بزرگترین مشکلات صنعت زنبورداری در کشور آلودگی کلنیهای زنبور عسل به کنه واروآ است. متخصصین اصلاح زنبور عسل تلاش میکنند زنبورهای عسل مقاوم به کنه واروآ را شناسایی و گسترش دهند. بررسی مقاومت ژنتیکی به کمک نشانگرهای مولکولی راه کار مطمئن برای پی بردن به عامل ژنتیکی مقاومت میباشد. تکنیک ISSR ابزاری مناسب در مطالعه تنوع ژنتیکی است و بطور گستردهای در حشراتی همچون کرم ابریشم و زنبور عسل استفاده شده است. در این مطالعه از 12 کلنی زنبور عسل در 4 گروه استفاده شده است. سه گروه با سه سطح مقاومت قوی، متوسط و ضعیف از مرکز اصلاح نژاد زنبور عسل استان گلستان و یک گروه حساس به کنه واروآ از یکی از زنبورستانهای استان انتخاب شده است. در این مطالعه میانگین هتروزیگوسیتی 0/2248 برآورد گردید. بیشترین آلل مشاهده شده، آلل چند شکلی و درصد چند شکلی در پرایمر شماره یک (GACA)4CT مشاهده گردید. بیشترین فاصله ژنتیکی بین گروه اول مقاوم به کنه واروآ و گروه سوم حساس به کنه واروآ مشاهده گردید. کمترین فاصله ژنتیکی بین گروه سوم و گروه چهارم مشاهده گردید.. این مطالعه توانایی نشانگر ISSR در تشخیص تنوع ژنتیکی میان کلنیهای زنبور عسل را بخوبی نشان میدهد.

واژگان کلیدی:زنبور عسل، کنه واروآ، نشانگرهای مولکولی، تنوع ژنتیکی

مقدمه

زنبور عسل یکی از مهمترین حشرات گرده افشان برای بیش از 90 گروه از محصولات کشاورزی است(.(13 نقش بسیار مهم زنبور عسل عامل بسیار مهمی در افزایش توجه اصلاحگران ژنتیکی به این حشره بوده است. یکی از این برنامهها توسعه و گسترش تودههایی است که به بیماریها و پارازیتها مقاوم باشد.

شناسایی گروههای مقاوم به بیماری در برخی از نژادهای زنبور عسل به کنه واروآ در طی سالهای اخیر یکی از راههای مبارزه با این بیماری است. آلودگی زیاد با کنه واروآ باعث کاهش جمعیت کلنی، کاهش تولید عسل، کاهش تعداد نرها، کاهش موفقیت تولید مثلی و کاهش تنوع جمعیتهای زنبور عسل شده است(.(3

مطالعه تنوع ژنتیکی در زنبور عسل نیاز به ابزارهای ویژهای دارد تا بتوان با دقت کافی آن را برآورد کرد. نشانگرهای مولکولی مبتنی بر PCR ابزاری مفید برای این کار است.

مواد و روشها

در این پژوهش 12 کلنی زنبور عسل مورد مطالعه قرار گرفت. 9 کلنی از زنبورهای عسل ایستگاه اصلاح نژاد زنبور عسل استان گلستان واقع بودند که سه سطح مقاومت به کنه واروآ داشتند و 3 کلنی از زنبورستان خارج از ایستگاه که حساس به کنه واروآ بودند. بر این اساس گروهها از نظر مقاومت به سه سطح مقاوم ، با مقاومت متوسط و با مقاومت کم تقسیم بندی گردیدند.، نمونهگیری بصورت گروهی انجام شد. گروه چهارم (گروه حساس) آلودگی مشهود بوده و مبارزه شیمیایی بر علیه کنه واروآ انجام گرفته بود. نمونهها از لاروها و شفیرههای بالغ انتخاب و در ظرف حاوی اتانول 70 درصد قرار داده شد. سپس نمونهها در مجاورت یخ خشک به آزمایشگاه دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال و تا زمان استخراج DNA در دمای-20 درجه سانتیگراد نگهداری شد. نمونه گیری از کلنیهای زنبور عسل به گونهایی صورت گرفت که نمونهها معرف مناسبی از جمعیت مورد نظر باشد. برای این منظور یک نمونه جمعی حاوی حداقل 10 لارو بالغ و یا شفیره زنبور عسل بود انتخاب گردید. جهت بهبود کیفیت استخراج DNA فقط از قفسه سینه لارو و یا شفیره زنبور عسل استفاده شد(DNA .(5 نمونهها به روش بهینه شده نمکی استخراج شد (9) و با دو روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز بر روی ژل آگارز 0/8

درصد مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفت. برای بررسی تنوع موجود در داخل جمعیت و ارتباط میزان مقاومت با نشانگر مولکولی از 3 نشانگر بین ریزماهوارهای در زنبور عسل استفاده گردید. توالی پرایمرهای مورد استفاده 13) و (12 پیشنهاد گردیده بود. محصول حاصل از تکثیر زنجیره پلیمراز روی ژل آگارز 2 درصد بمدت 100 دقیقه با توان 75 ولت اجرا شد. نتایج بصورت صفر (عدم حضور باند) و یک (حضور باند) برای تمام جمعیتها ارزشگذاری شد.

تجزیه و تحلیل آماری دادهها در راستای تعیین فاکتورهائی مانند چند شکلی، هتروزایگوسیتی، فاصله ژنتیکی نااریبی نی و ترسیم درخت فیلوژنتیکی با استفاده از نرم افزار POPGENE و HET برآورد گردید. رژیم حرارتی (جدول (1 بکار گرفته شد. محصول حاصل بر روی ژل آگارز 2 درصد بمدت 100 دقیقه با ولتاژ

75 ولت پس از پایان الکتروفورز رنگ آمیزی محصول PCR در محلول اتیدیوم بروماید ژل روی صفحه ترانسلومیناتور قرار داده تا اندازه و تعداد قطعات باندها تعیین گردند و تصویر برداری نیز با استفاده از ژلداك انجام شد.

جدول -1 دما و زمان چرخه حرارتی PCR
مراحل PCR درجه حرارت(سانتیگراد) زمان(دقیقه) تعداد چرخه(دور)
واسرشته سازی اولیه 94 7 1
واسرشته سازی 94 1
اتصال آغازگر 36/4-47/8 1 44
بسط آغازگر 72 2
بسط نهایی آغازگر 72 7 1

نتایج و بحث

در این تحقیق از سه نشانگر ISSR استفاده شد. که در واکنش زنجیره PCR در شرایط بهینه تکثیر شدند. این نتایج (جدول 2، 3 و (4 با نتایج اتیبی و همکاران (2008) مطابقت داشت.

لینک کمکی