مقاله بررسي بيان ژن NAC2 تحت تنش شوري در دو رقم حساس و متحمل جو با استفاده از Real time-PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي بيان ژن NAC2 تحت تنش شوري در دو رقم حساس و متحمل جو با استفاده از Real time-PCR :


شوری یکی از مهمترین تنشهای محیطی محدود کننده تولیدات کشاورزی بوده که سطح قابل توجهی از زمین های کشاورزی ایران را فرا گرفته است. جو (Hordeum vulgar) در بین غلات چه در مرحله جوانه زنی و چه در مراحل بعدی رشد مقاومترین گیاه نسبت به تنش شوری میباشد. مشکلات شوری در گیاهان در اثر تجمع کلرید سدیم بصورت سمیت و تنش اسمزی ایجاد می شود. در این راستا پژوهشی به منظور بررسی بیان ژن NAC2 تحت تنش شوری در دو رقم گیاه جو افضل (متحمل به شوری) و فجر 30 (حساس به شوری) صورت گرفت. تنش شوری 300 میلی مولار در طی دوره 8 روزه در مرحله 3-2 برگی به صورت یک روز در میان اعمال گردید. برای هر رقم 4 گلدان شاهد و 4 گلدان مربوط به تیمار شوری در نظر گرفته شد. در پایان 8 روز به صورت تصادفی از هر گلدان نمونه گیری از برگها صورت گرفت و برگها در ازت مایع منجمد و سپس در فریزر -80 نگه داری شدند. بعد از استخراج RNA و سنتز cDNA، بیان ژن NAC2 که یکی از ژنهای مربوط به فاکتور رونویسی می باشد در دو رقم جو تحت شرایط تنش در گیاهان شاهد و تیمار شده، با استفاده از روش Real-time PCR مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.عوامل رونویسی پروتئین های کلیدی هستند که در تنظیم بیان ژن و در مراحل مختلف رونویسی وجود دارند و به مناطقی خاص از ژن های هدف متصل می شوند.خانواده ژنی NAC از انواع ژن های مربوط به فاکتورهای رونویسی می باشند که در بافتهای مختلف و در مراحل رشدی متفاوت بیان می شوند.فاکتورهای رونویسی یا پروتئین های NACمعمولاً به شدت توالی ناحیه ای از DNA را حفاظت می کنند که دامنه NAC نامیده می شود که این توالی در ناحیه ای به نام پایانه N-Terminal وجود دارند.دامنه NAC شامل 5 زیر دامنه A-E می شود.زیر دامنه های Dو E مربوط به توانایی اتصال به DNA می شوند در حالی که ناحیه C-Terminal می تواند به عنوان تابعی از دامنه NAC و ناحیه فعال در رونویسی عمل کند. از ژن خانهدار 18srRNA برای نرمال کردن داده ها استفاده شد. آنالیز دادهها و تجزیه منحنی ذوب و منحنیهای Ct نشان از افزایش بیان و تظاهر ژن NAC2 در رقم افضل به عنوان رقم متحمل نسبت به رقم فجر30 به عنوان رقم حساس داشت.

واژگان کلیدی:جو، شوری، ژن NAC2، بیان ژن، RT-PCR

مقدمه

بیش از 800ملیون هکتاراز زمین های دنیا تحت تاًثیر نمک می باشد(.(4 شوری منابع آب و خاك یکی از اساسی ترین مشکلات کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است و شور شدن تدریجی خاك از مسائل مهم در بسیاری از مناطق جهان به خصوص در کشور ما می باشد به طوری که مساحت اراضی شور در ایران حدود 24 ملیون هکتار می باشد که معادل %15 از اراضی کشور است((1شوری. تاًثیرات زیادی بر گیاهان زراعی دارد و باعث بروز تنش اسمزی و سمیت یونی می شود(.(10 نسبت سدیم به پتاسم در گیاه به عنوان یک عامل مهم جهت تعیین میزان تحمل گیاه به شوری مورد استفاده قرار می گیرد(.(12 افزایش غلظت یون Na+ و کاهشNa+/k+ در پاسخ به تنش شوری در منابع متعددی گزارش شده است(6 و.(7 در ارقام دارای تحمل شوری میزان تجمع کمتر یون Na+ و حفظ نسبت بالای Na+/k+ در اندام های جوان گیاه بعنوان شاخصی جهت بهبود تحمل شوری استفاده می شود(8و.(9 جو در بین غلات چه در مرحله جوانه زنی و چه در مراحل بعدی رشد مقاوم ترین گیاه نسبت به شوری است(.(2 اگر چه جو گیاهی بسیار متحمل به شوری است اما شوری رشد گیاه را کند می کند(11علاوه). بر این تعداد معدودی از اثرات ظاهری نظیر تیره شدن رنگ برگها و افزایش حالت آبداری گیاه صرفاً در بعضی گیاهان دیده می شود(.(3 افزایش میزان نمک NaCl و KCl از رشد گیاهچه های جو جلوگیری می کند ولی NaCl بیشتر از KCl مانع از رشد گیاهچه های جو می گردد(.( 11 افزایش شوری باعث افزایش جذب سدیم و کاهش جذب پتاسیم و جذب اندك کلسیم می شود(.(13 شناسایی ژن های جدید و تعیین الگوی بیان آنها در پاسخ به انواع تنش ها موجب خواهد شد تا درك بهتری از عملکرد آنها در سازگار نمودن گیاهان به انواع تنش ها حاصل گردد و راهکارهای موثری در اصلاح گیاهان جهت بهبود تحمل به تنش ایجاد گردد(.(5

لینک کمکی