پايان نامه فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پايان نامه فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي

فصل 1 معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن
1-1      مقدمه
1-2    نیروی تنه ای و اهمیت آن

فصل2 مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 سوابق تحقیق
2-1-1 Anagnostopouls   
2-1-2 Westermo 
2-1-3  Anagnostopouls 
2-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه¬ای
2-1-3-2 تاثیر میرایی اعضاء
2-1-3-3 تاثیر بزرگی جرم سازه
2-1-3-4 خلاصه نتایج
2-2-4 Maision,kasai,Jeng
2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin 
2 -1-6 Lin و Weng
2-1-7 Biego Lopez Garcia
2-1-7-1 مدل خطی
2-1-7-2 مدل غیر خطی
2-1-8 فرزانه حامدی
2-1-9 حسن شفائی
2-1-10 نوید سیاه پلو
2-2 روشهای آیین نامه ای
2-2-1 آیین نامه IBC
2-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله (استاندارد2800)
فصل 3 معرفی تئوری ارتعاشات پیشا
3-1 فرایند ها و متغیر های پیشا
3-2 تعریف متغیر پیشای X
3-3 تابع چگالی احتمال
3-4 امید های آماری فرایند راندم (پیشا)
3-4-1 امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم
3-5-2 واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم
3-5  فرایندهای مانا و ارگادیک
3-5-1 فرایند مانا
3-5-2 فرایند ارگادیک
3-6 همبستگی فرایندهای پیشا
3-7 تابع خود همبستگی
3-8 چگالی طیفی
3-9  فرایند راندم باد باریک و باند پهن
3-10  انتقال ارتعاشات راندم
3-10-1 میانگین پاسخ
3-10-2 تابع خود همبستگی پاسخ
¬¬¬¬¬     3-10-3 تابع چگالی طیفی
3-10-4 جذر میانگین مربع پاسخ
3-11 روشDavenport

فصل 4 مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی
4-1 مقدمه
4-2 روش¬های مدل¬سازی رفتار غیرخطی
4-3  آنالیز غیرخطی قاب های خمشی
4-4 مشخصات مدل¬های مورد بررسی
4-4-1 طراحی مدل¬ها
4-4-2 مدل تحلیلی
4-4-3 مشخصات مصالح
4-4-4 مدل¬سازی تیر ها و ستون¬ها
4-4-5 بارگذاری

4-5 روش آنالیز
4- 5-1 معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ
4-5-1-1  انتخاب شتاب نگاشت¬ها
4-5-1-2  مقیاس کردن شتاب نگاشت¬ها
4-5-1-3  استهلاک رایلی
4-5-1-4 روش نیوتن¬ _ رافسون
4-5-1-5 همگرایی
4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها
4-6 محاسبه درز انقطاع
4-7 تاثیر زمان تناوب دو سازه
4-8 تاثیر میرایی
4-9 تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی
4-10 تاثیر جرم سازه¬ها

فصل 5 روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع
5-1 مقدمه
5-2 روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها
5-2-1 تحلیل دینامیکی طیفی
5-2-1-1 معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل
5-2-1-2- بارگذاری طیفی
5-2-1-3- اصلاح مقادیر بازتابها
5-2-1-4 نتایج تحلیل طیفی
5-2-2  آنالیز استاتیکی غیر خطی
5-2-2-1 محاسبه ضریب اضافه مقاومت
5-2-2-2 محاسبه ضریب شکل پذیری ( )
5-2-2-3 محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری
5-2-2-4 محاسبه ضریب رفتار
5-2-3  محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک
5-2-4  محاسبه ضریب
5-3  محاسبه درز انقطاع
5-4 محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار
فصل6  مقایسه روش¬های آیین نامه ای
6-1 مقدمه
6-2 آیین نامه (IBC 2006)
6-3 استاندارد 2800 ایران
6-4 مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق

فصل7 نتیجه گیری و پیشنهادات
7-1 جمع بندی و نتایج
7-2 روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع
7-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

مراجع

پیوست یک: آشنایی و مدل¬سازی با نرم‌افزار المان محدود  Opensees
پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارس

بخشی از منابع و مراجع پروژه پايان نامه فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي

1- Anagnostopulos, S. A. (1988). “Pounding of buildings in series during earthquakes.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 16, PP. 443-

2- Pantelides, C. P. and X. Ma (1997). “Linear and nonlinear pounding of structural systems.” Computers and structures., VOL. 66, PP. 79-

3- Westermo, B. D. (1989).  “The dynamics of interstructural connection to prevent pounding.” Earthquake engineering and structural Dynamics., VOL. 18, PP 687-

4- Anagnostopulos S. A.,Spiliopoulos K. V. (1991). “An investigation of earth quake induced pounding between adjacent building.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 8, PP. 289-

5- Jeng, V. Kasai, K. and Maison, B. F. (1991). “A spectral different method to estimate building separations to avoid pounding.” Earthquake Spectra., Vol. 8, pp. 201-

6- Lin, G. H. (1997). “Separation distance to avoid seismic pounding of adjacent building .” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 26, pp. 395-

7- Lin, J. H. Weng, C. C. (2001). “Probability analysis of seismic pounding of adjacent building.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 30, PP. 1539-

8- Garcia, D. L. (2005). “Critical building separation distance in reducing pounding risk under earthquake excitation.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 27, pp. 393-

 

9- حامدی، فرزانه (1374). “محاسبه درز انقطاع برای ممانعت از برخورد دو ساختمان به هنگام زلزله”، دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران

10- شفائی، حسن (1385)،” فاصله مورد نیاز ساختمانها برای جلوگیری از برخورد در هنگام زلزله با روش ارتعاشات تصادفی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه خلیج فارس

11- سیاه پلو، نوید (1387) “بررسی تاثیر رفتار برشی پیچشی در محاسبه درز انقطاع بین دو ساختمان همجوار بروش ارتعاشات پیشا” ، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه خلیج فارس

12- International Building Code ; IBC

13-آیین­نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد2800 ، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،

14- D. E. Newland  ”An introductions to spectral analysis” (1985) second edition

15- Davenport, A.G. (1964). “Note on the distribuation of the largest value of a random function with application to gust loding.” Porce. Inst. Civ. Eng., Vol. 28, PP. 187-

16- Federal Emergency Management Agancy, (2000). Prestandard And Commentary for The Seismic Reabilitation of Building, (Fema 356), Washington, D. C

17- مقدم، حسن. (1382) مهندسی زلزله – مبانی وکاربرد. ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

18- American Society of Civil Engineers (2005). Seismic design criteria for structures, systems, and components in nuclear facilities, Structural Engineering Institute, Working Group for Seismic Design Criteria for Nuclear Facilities, ASCE/SEI 43-05, Reston, Va., 81 pp

19- Jack, W. Baker and C. Allin Cornell, (2006). “Spectral shape, epsilon and record selection.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 35,  PP.  1077-

20- ATC ( 1978). ” Tentative provisions for the development of seismic regulations

       for Buildings.” ATC-3-06, Applied Technology Council, Redwood City, California, :45-

21- Mahmoud, R. Maheri, R. Akbari (2003). ” Seismic behaviour factor, R, for steel xbraced and knee-braced RC buildings.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 25, PP. 1505 1513,

22-  چوپرا، آنیل دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای  زلزله (نظریه و کاربرد). ترجمه شاپور طاحونی، انتشارات علم و ادب

23- Kim, J. Choi, H. (2005). “Response modification factor of cheveron braced frame” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 27, PP. 285-

24- Miranda, E., and Bertero, (1994). “Evaluation of Strength Reduction   Factors.” Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute., Vol. 10, PP. 357-

25- 1997 Uniform Building Code ;UBC

26- Douglas, A. Foutch a, Seung-Yul Yun, (2002). “Modeling of steel moment frames for seismicloads.” Journal of Constructional Steel Research., Vol. 58,  PP.  529-568

27- Min Liu a, Y. K. Wenb, Scott. A. Burns, C. (2004). “Life cycle cost orientedseismic design optimization of steelmoment frame structures with risk-taking preference.” Engineering structures., Vol. 26, PP. 1407-

28- D. E. Anil k. Chopra  “Dynamics of Structures”. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs

 

29- کلاف ری دبلیو.(1377). دینامیک سازه ها. ترجمه محمد مهدی سعادت پور، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

30- تهرانی زاده، محسن ، صافی ، محمد. (1385). ارتعاشات تصادفی و کاربرد آن در مباحث مهندسی زلزله. ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک)

چکیده

 فاصله مورد نیاز ساختمان­های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

 

یکی از پدیده هایی که در خلال زلزله های شدید قابل رویت است برخورد بین ساختمان­های مجاور هم در نتیجه ارتعاش ناهمگون ساختمان ها می باشد. نیرویی که از برخورد بین ساختمان­ها بوجود می آید) نیروی تنه­ای(Pounding)( در طراحی در نظر گرفته نمی­شود و در نتیجه منجر به شکل گیری تغییر شکل­های پلاستیک و گسیختگی های موضعی و کلی می گردد. از مهمترین راهکارهای ارائه شده در زمینه حذف نیروی تنه ای می توان به تعبیه درز انقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در این تحقیق فاصله مورد نیاز بین سازه های با سیستم قاب خمشی فولادی با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات پیشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ی دینامیکی (زمان تناوب، میرایی، جرم) روی این فاصله بررسی گردید. همچنین رابطه ای برای محاسبه درز انقطاع مدل­های سازه ای مورد نظر پیشنهاد شده و نتایج حاصل از این رابطه با روابط آیین نامه های IBC2006 و استاندارد 2800 ایران مقایسه گردید

نتایج نشان می دهند که با نزدیک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنین افزایش میرایی، فاصله بین سازه­ها کاهش می یابد. با مقایسه درز انقطاع محاسباتی به روش ارتعاشات تصادفی در دو حالت تحلیل خطی و غیر خطی مشاهده می شود که برای مدلهای تا چهار طبقه نتایج  تحلیل خطی و غیر خطی تقریبا نزدیک به هم می باشند. ولی برای سازه های بیشتر از چهار طبقه، نتایج تحلیل خطی بیشتر از تحلیل غیر خطی می باشد و با افزایش تعداد طبقات این اختلاف بیشتر می شود. همچنین، درز انقطاع محاسباتی بر اساس استاندارد 2800 ایران برای سازه های تا 7 طبقه، کمتر و برای سازه های بیشتر از 7 طبقه، بیشتر ازمقدار بدست آمده بر اساس آیین نامه IBC2006 و روش استفاده شده در این تحقیق می باشد

1ـ1ـ مقدمه

در هنگام زلزله در اثر حرکات زمین، ساختمانها تحت نیروهای دینامیکی قرار می‌گیرند و به ارتعاش در می‌آیند. در ساخت و سازهای شهری به مواردی برخورد می‌کنیم که ساختمان­های مجاور به هم چسبیده و یا با فاصله کم از یکدیگر قرار دارند. این سازه‌ها بدلیل اختلاف خواص دینامیکی در یک جهت معین دارای زمان تناوب­های مساوی نمی‌باشند. تفاوت زمان تناوب در سازه باعث اختلاف در واکنش­های آنها نسبت به شتاب زمین خواهد شد و در نتیجه با توجه به تعییر مکانهای آنها در لحظات مختلف، در طول زلزله دو سازه گاهی به هم نزدیک و گاهی از هم دور خواهد شد. و اگر فاصله دو سازه به اندازه کافی بزرگ نباشد، در هنگام زلزله ممکن است با یکدیگر برخورد کرده و ضربه‌ای به همدیگر وارد نمایند برای جلوگیری از این رخداد باید فاصله بین ساختمان­های مجاور قرار داده شود تا از برخورد آنها جلوگیری گردد، این فاصله را درز انقطاع گویند. در این پایان نامه درز انقطاع بین دو سازه با روش ارتعاشات تصادفی و فرض رفتار غیر خطی اعضاء محاسبه و اثر پارامتر های مختلف بر روی آن بررسی می شود

ابتدا نیروی تنه­ای تعریف می­شود. سپس، مطالبی در مورد اهمیت مسئله ذکر شده و استفاده از درز انقطاع به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نیروی تنه ای معرفی می­گردد. در فصل دوم تاریخچه نسبتاً مفصلی از تحقیقات صورت گرفته در طی سالیان گذشته برای تعیین درز انقطاع ارائه می­گردد. در فصل سوم مدل تحلیلی مورد استفاده در تعیین پاسخ تغییر مکانی سازه معرفی و روش تحلیل به همراه توضیحات کامل در مورد فرضیات به کار گرفته شده ارائه می­گردد. در فصل چهارم فاصله لازم بین مدل­های سازه ای مورد نظر با روش ارتعاشات پیشا محاسبه شده واثر پارامترهایی مثل زمان تناوب، میرایی، جرم و رفتار خطی و غیرخطی اعضاء سازه روی این فاصله بررسی می­گردد. در فصل پنجم رابطه ای  برای تعیین درز انقطاع با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی اعضاء سازه ارائه می­شود و با روابط آیین نامه های مختلف مقایسه می شود. در فصل هفتم نتایجی که از این تحقیق بدست آمده در قالب پیشنهاداتی ارائه      می گردد

نتایج نشان می دهند که با نزدیک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنین افزایش میرایی، فاصله لازم برای درز انقطاع کاهش می یابد. همچنین  درز انقطاع محاسباتی  بر اساس استاندارد 2800 ایران برای سازه های تا 7 طبقه، کمتر و برای سازه های بیشتر از 7 طبقه، بیشتر ازمقدار بدست آمده بر اساس آیین نامه IBC2006 و روش استفاده شده در این تحقیق می باشد

1ـ2ـ نیروی تنه‌ای و اهمیت آن

 

مقصود از نیروی تنه‌ای (Pounding) نیروی حاصل از برخورد ساختمان­ها در هنگام زلزله‌ می باشد. در بسیاری از زلزله‌های بزرگ گذشته در اکثر کلان شهرهای موجود در سراسر دنیا، خرابی ناشی از نیروهای تنه‌ای مشاهده شده است. بحث نیروی تنه‌ای (Pounding) یکی از رایجترین و مرسوم ترین پدیده‌های است که در خلال زلزله‌های شدید قابل رویت است.  نیروی تنه‌ای می‌تواند باعث ایجاد خسارت­های سازه‌ای و معماری در ساختمان شده و بعضاً باعث ریزش کلی ساختمان می‌گردد

در خلال زلزله 1985 مکزیکوسیتی حدود 15%  از 330 ساختمان تحت اثر نیروی برخورد (تنه‌ای) تخریب شدند. همچنین در خلال زلزله 1989 لوماپریوتا، تا حدود 200 مورد شکل گیری نیروی تنه‌ای مشاهده گردید. در این زلزله حدود 79 درصد از ساختمان­ها دچار تخریب معماری شدند ]1[

در طی زلزله 1964 آلاسکا[1] برج هتل آنچوراگ وستوارد[2] دراثر برخورد با قسمتی از یک سالن رقص سه طبقه مجاور هتل، تخریب شد. همچنین، خرابی های ناشی از نیروی تنه ای  در زلزله های  1967 ونزوئلا3 و 1971سانفرناندو4 نیز مشاهده گردید]2[

از طرف دیگر برخورد بین عرشه­ها وپایه­های کناری پلها در طی زلزله 1971 سانفرناندو مشاهده شد. در سال 1995در اثر زلزله هایاکو کن نانبو5 در ژاپن حرکت طولی المان­های پل   هان شین[3] تا 3/0متر نیز رسید. از این زلزله به بعد تحقیقات اساسی بر روی نیروی تنه‌ای شکل گرفت]2[

 جنبه‌های اسا­سی تحقیقات انجام گرفته در زمینه نیروی تنه ای شامل موارد زیر می‌باشد

       1-        بررسی خسارتهای ایجاد شده در گذشته، شناخت و ارائه راهکارهای مقابله با این  پدیده  مبهم و پیچیده

       2-        تلاش جهت درک دینامیکی نیروی تنه‌ای (عمده رفتار نیروی تنه‌ای بصورت غیر خطی می‌باشد)

       3-       تلاش برای فراهم کردن یکسری ضوابط طبقه‌بندی شده جهت آموزش به مهندسین و کاربرد آنها در آیین نامه‌ها معتبر

       4-        کاهش خسارتهای ناشی از نیروی تنه‌ای به کمک روشهای مرسوم

نکته مهم اینکه نیروی تنه‌ای بین دو ساختمان یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌هایی است که منجر به شکل‌گیری تغییر شکل­های پلاستیک و همچنین گسیختگی‌های موضعی و کلی می‌گردد. در دهه‌های گذشته روشهای مختلفی جهت کاهش نیروی تنه‌ای توسط محققین مختلف معرفی شده است که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

       1-        قرار دادن ساختمان­های جدید در فاصله مناسب از ساختمان­های قبلی (رعایت درز انقطاع)

       2-        متحد کردن پاسخ دو سازه از طریق یکسری فنرهای ارتباطی

       3-        استفاده از دیوارهای ضربه گیری (Bomber wall)

       4-        پر کردن فاصله ساختمان­ها با ملاتهای ضربه گیر

       5-        تعبیه عناصر مقاوم جانبی کافی جهت محدود کردن جابجایی سازه

از بین روش­های اعمال شده راحت‌ترین و موثرترین روش، ایجاد درز انقطاع بین ساختمان­ها مجاور یکدیگر است. این فاصله بستگی به عوامل مختلفی از قبیل جرم و سختی طبقات، میرائی ساختمان­ها، ارتفاع طبقات و بزرگی و مدت زلزله مورد نظر دارد. علاوه بر آن نوع رفتار دو ساختمان هم جوار نیز از پارامترهای موثر بر تخمین این فاصله می باشد

 درز انقطاع بین دو ساختمان باید مطابق اصول موجود در آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله تعیین و در هنگام اجرا رعایت گردد. نکته اصلی این است که آیا این فاصله که توسط ضوابط آیین نامه تعیین می‌گردد مناسب است یا خیر و آیا آیین­نامه ها کلیه پارامترهای موثر بر درز انقطاع را در نظر می گیرند یا خیر؟

عمده معایب استفاده از درز انقطاع عبارتند از

       1-       دشوار بودن تهیه و اجرای دیتیل­های اجرایی مطابق نقشه های سازها

       2-       بالا بودن قیمت زمین در کلان شهرهاو عدم رضایت مالکین به کاهش زمین

       3-       محدودیت زمین در مراکز پر جمعیت کلان شهرها

روشهای موجود در محاسبه درز انقطاع شامل موارد زیر می باشند

       1-       روش ارتعاشات تصادفی

       2-       روش تاریخچه زمانی

       3-       روش ضرایب لاگرانژ

       4-       روش تفاضل طیفی

       5-       روش طیف پاسخ

2ـ1ـ تاریخچه تحقیقات:

 2ـ1ـ 1ـ آناگنو ستوپولس[4] ،]1[، در سال1988، در تحقیق خود از سه سازه ایده‌آل سازی شده به شکل سیستم چند درجه آزاد با جرم متمرکز مطابق شکل (2ـ1) استفاده نمود

 فرضیاتی که ایشان در مدل­سازی خود در نظر گرفت به صورت زیر می­باشد

  1-  نوع رفتار سیستم سازه‌ای، برشی با جرم متمرکز و درجه آزادی انتقالی در مرکز جرم و رفتار دو خطی (Bilinear) برای اعضاء سازه فرض نمود

       2-       میرایی مجموعه را 5% در نظر گرفت

  3-   ارتفاع طبقات را برای تمامی سازه یکسان فرض کرد، لذا نیروی تنه‌ای در محل جرم متمرکز سازه اعمال می‌شود

  4-  جهت مدل­سازی نیروی ضربه‌ای از یک مجموعه فنر و میراگر جهت اتصال استفاده نمود

  5-  در فرضیات اعمالی هرگونه تأثیر تغییرات محیطی شتاب زلزله در تقابل خاک و سازه را  نادیده گرفت

ایشان برخورد سازه ها را در اثر زلزله بررسی کرد و معادله حرکت به فرم ماتریسی را  بصورت زیر در نظر گرفت

که در آن R نیروی تنه­ای است

معادله حرکت فوق را به کمک روش عددی تفاضل مرکزی با مقادیر اولیه محاسبه شده بر اساس ضرایب نیومارک حل نمود. در نهایت موارد زیر را در تحقیق خود مورد بررسی قرار داد

       1-       شکل و چیدمان ساختمان­ها

       2-       ساختمان­های مجاور هم با ارتفاعهای نامساوی

       3-       تاثیر جرم‌سازه

       4-       تاثیر مشخصات عناصر رابط بین سیستم‌های سازه‌ای

       5-       بررسی روابط آیین نامه ای ( Eurocod-8وUBC 97)

نتایج کلی که ایشان بدست آورد عبارتند از

        1-      نیروی تنه ای باعث تغییر در پاسخ سازه های مجاور می شود و این تغییر می تواند به صورت افزایش یا کاهش پاسخ باشد. پارامترهای موثر در تغییرپاسخ سازه عبارتند از

     1 ـ1 جرم و پریود اصلی سازه و ارتباط آن با جرم و پریود ساختمانهای مجاور

     2 ـ2 موقعیت ساختمان به شکلی که ساختمان مورد نظر در انتها یا در بین یک

            ردیف ازساختمان­های مجاور باشد

        2-      چنانچه ارتفاع دو سازه همجوار با هم برابر نباشد و ساختمان کوتاه­تر دارای سختی و جرم بیشتری در مقایسه با ساختمان بلندتر باشد نیروی تنه­ای سبب ایجاد رفتاری مشابه با نیروی شلاقی زلزله در ساختمان بلندتر می‌گردد و همین مسئله افزایش در تغییر مکان جانبی و نیاز شکل­پذیری را به همراه دارد

  3- درز انقطاع محاسبه شده توسط آیین نامه‌های پیشرفته، برای جلوگیری از پدیده برخورد کافی و مناسب می‌باشد. اگر چه ممکن است در برخی موارد نیروی تنه­ای شکل گیرد

  4- افزایش تغییر مکان محاسبه شده بر اثر نیروی تنه­ای در مقابل تغییر در سختی عناصر رابط (Spring Dashpoint) که برای شبیه­سازی تأثیر نیروی تنه­ای استفاده می شوند حساس نمی­باشند

  5- افزایش شدید در پاسخ تغییر مکانی یک سازه بر اثر نیروی تنه­ای تنها متاثر از وجود تمایز دو ساختمان هم جوار در پارامترهای ارتفاع سازه، زمان تناوب و جرم دو سازه است. سایر پارامترها از اهمیت درجه دوم برخوردار است

2ـ1ـ2ـ وسترمو[5] ،]3[، در سال 1989 برای کاهش اثر نیروی برخورد و یکی کردن پاسخ دو ساختمان، ساختمان­های مجاور را با یک تیرمطابق شکل (2-2)  به هم وصل کرد. برای این منظور چهار حالت در نظر گرفت

در دو حالت اول، ساختمان سمت چپ پنج طبقه و ساختمان سمت راست شش طبقه فرض شد و تیر متصل کننده دو ساختمان از یک طرف به طبقه پنجم (بام) ساختمان سمت چپ و از طرف دیگر به طبقه پنجم ساختمان سمت راست متصل شده ­است. برای این دو حالت شرایط مختلف جرم و سختی طبقات را به عنوان پارامترهای مهم در نظر گرفته شده است

در دو حالت دیگر مطابق شکل (2-2 ب) ساختمان سمت چپ سه طبقه و ساختمان سمت راست هشت طبقه در نظر گرفته شد و تیر متصل کننده دو ساختمان از یک طرف به طبقه سوم (بام) ساختمان سمت چپ و از طرف دیگر به ستونهای واقع شده در بین طبقات سوم و چهارم ساختمان سمت راست متصل شد و در این حالت نیز شرایط مختلف جرم و سختی طبقات را به عنوان پارامترهای مهم بررسی شده است

نتایج عمده تحقیقات ایشان عبارتند از

        1-        برای ساختمان­هایی با خصوصیات دینامیکی نزدیک به هم، اتصال بین دو ساختمان، باعث کاهش درز انقطاع مورد نیاز بین دو ساختمان می‌گردد

        2-        هر چه نسبت سختی تیر متصل کننده به سختی ستونی که تیر به آن متصل است بیشتر باشد درز انقطاع بیشتری لازم است

2-1-3-آناگنوستوپولس[6] ،]4[، در سال 1991، برخورد یکسری از ساختمان­ها را که بصورت زنجیر وار به هم متصل می‌باشند را در اثر زلزله بررسی کرد. ایشان ساختمان­ها را بصورت سیستم یک درجه آزاد SDOF  ایده‌آل سازی شده مدل کرده و میرایی ساختمان را %3 در نظر گرفتند. جهت مدلسازی نیروی تنه ای از مجموعه المان­های ویسکو الاستیک خطی ( فنر های نقطه ای ) استفاده شده است. در محاسبه پاسخ سیستمهای سازه از مد ارتعاشی اول کمک گرفته شده و مجموعه سیستمهای مورد نظر در معرض تحریکات مشابه  زمین قرار داده شده است. همچنین در   مدل­سازی، ایشان تاثیر اختلاف فاز حرکت امواج را نادیده گرفته­اند. جهت در نظر گرفتن سختی ساختمان­ها نمودار نیرو تغییر مکان، بصورت شکل (2ـ3) در نظر گرفته شده است

Hanshin  [3]

[4] Anagnostopouls

Westermo [5]

Anagnostopouls[6]

 

لینک کمکی