تحقيق پيش‌بيني دين‌داري با توجه به ابعاد شخصيت در معلمان زن و مرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق پيش‌بيني دين‌داري با توجه به ابعاد شخصيت در معلمان زن و مرد دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق پيش‌بيني دين‌داري با توجه به ابعاد شخصيت در معلمان زن و مرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق پيش‌بيني دين‌داري با توجه به ابعاد شخصيت در معلمان زن و مرد

چکیده  
مقدمه  
روش  
ابزار  
یافته‌ها  
بحث و نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق پيش‌بيني دين‌داري با توجه به ابعاد شخصيت در معلمان زن و مرد

پروین، لورنس‌ای و جان الیور پی، شخصیت نظریه و پژوهش، ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، چ دوم، تهران، آییژ، 1386

جهانگیرزاده، محمدرضا و نیما قربانی، «رابطه عوامل شخصیت وخودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی»، روان‌شناسی ودین، ش 2، 1388، ص 41 ـ 70

تابع بردبار، فریبا و سلطانعلی کاظمی، و جبار رنجبران، « رابطه سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی معلمان در راستای پیشنهاد یک مدل علّی»، روش‌ها و مدل‌های روان شناختی، ش 2، 1389، ص 13ـ23

حق‌شناس، حسن، روانشناسی شخصیت، شیراز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، 1388

خدایاری فرد و همکاران، « آماده سازی مقیاس دین‌داری و ارزیابی سطوح دین‌داری اقشار مختلف جامعه ایران (مراکز استان ها)»، گزارش، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1388

شولتز، دوان وشولتز، سیدنی الن، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، چ شانزدهم، تهران، ویرایش، 1389

فتحی آشتیانی، علی و داستانی، محبوبه، آزمون‌های روانشناختی ارزیابی شخصیت و سلامت روان، چ دوم، تهران، بعثت، 1389

کشاورز، امیر و شاه نظری، مهدی و کلانتری، مهرداد، «رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با عمل به باروهای دینی در دانشجویان»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی،ش 3، 1388،ص 83-93

کیومرثی، محمدرضا، « رابطه جهت‌گیری مذهبی با عوامل شخصیت»، معرفت، ش 75، 1382،ص 59-77

مغانلو، مهناز و وفایی، مریم و شهرآرای، مهرناز، « رابطه عوامل مدل پنج عاملی شخصیت و سبک‌های هویت»، پژوهش‌های روان شناختی، 1و 2، 1387، ص 79-93

موسوی نسب، سیدمحمدرضا، « ثبات و تغییر شخصیت»، معرفت، ش 112، 1386، ص 89-108

Egan,E. ,Kroll,J. ,Carey,K. ,Johnson,M. ,Erickson,p, “Eysenck’s personality scales and religiosity in a US outpatient sample,” Personality and Individual Differences,37,2004,1023-

Francis,L. J. &Bourke,R. , “Personality and religion: Applying cattell’s model among secondary school pupils“, Current Psycnology: developmental, learning personality social, 2,2003, 125-

Henningsgaard,J. &Arnau,R. C. , “Relationship between religiosity, spirituality , and personality: Amultivarate and analysis”, personality and individual Differences, 45,2008, 703-

Hills,P. ,Francis,L. J. ,Argayle,M. &Jackson,C. J. , “Primary personality trait correlates of religious practice and orientation”, personality and individual Differences,36,2004,61-

Jorm,A. F. &Christensen,H. , “Religiosity and personality :evidence for non-linear associations” ,personality and individual Differences ,36,2004,1433-1441

Locknhoff, C. E. ,Ironson, G. , O’Cleirigh,C. & Costa, P. T. , ” Five-factor model personality traits, spirituality/Religiousness, and mental health among people living with HIV”, Journal of Personality, 5,2009, 1411-

Maltby, J.,”Religious orientation and Eysenck’s personality dimensions:The use the amended religious orientation scale to examine the relationship between religiosity, psychoticism, neuroticism and extraversion” , personality and individual Differences, 26 ,1999,79-

Moltafet,G. ,Mazidi,M. &Sadati,S, ” personality trait, Religious orientation and happiness”, Peocedia social and Behavioral sciences,9,2010,63-

Saroglou, V. , “Religouness as a cultural adaptation of basic Traits: A five-factor moderperspective”,Personality and Social Psychology review, 14,2010, 108-

Taylor, A. & Mac Donald, D. A. , “Religion and the five factor model of personality: An exploratory in vestigation using a canadian university sample”, Personality and Individual Differences, 27,1999, 1243-

Unterrainer, H. F. ,Ladenhauf, K. H. , Moazedi, M. L. , Wallner-Liebmann, S. J. & Fink, A., “Dimensions of religious/spiritual well-being and their relation to personality and psychologyical well-Being”,personality and individual Differences, 49,2010,192-

Wild, A., & Joseph, S., “Religiosity and Personality in a Moslem context”, Personality and Individual Differences, 23,1997,899-

چکیده

این پژوهش، با هدف بیان رابطه ابعاد شخصیت و دین‌داری معلمان و تعیین میزان پیش‌بینی دین‌داری توسط ابعاد شخصیت، به روش توصیفی همبستگی انجام گرفته است. از میان جامعه آماری یعنی معلمان شاغل در شهرستان رودان، 274 نفر معلم زن و مرد، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی متناسب با حجم طبقات انتخاب شدند که به پرسش‌نامه‌ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، دین‌داری و شخصیت پاسخ داده‌اند. تحلیل داده‌ها به روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ابعاد شخصیت برون‌گرایی، توافق و وجدانی بودن با دین‌داری رابطه مثبت، و روان رنجورخویی با آن رابطه‌ای منفی دارد. نتایج تحلیل داده‌ها به تفکیک جنسیت در معلمان مرد نیز روابطی مشابه با همه معلمان را نشان می‌دهد. اما در معلمان زن روان رنجورخویی با دین‌داری رابطه معناداری نشان نداد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که ابعاد برون‌گرایی، توافق و وجدانی بودن در همه معلمان به طور مثبت، و بُعد روان رنجورخویی به صورت منفی، دین‌داری را پیش‌بینی می‌کند. اما در معلمان مرد دو بعد برون‌گرایی وتوافق، و در معلمان زن فقط وجدانی بودن دین‌داری را پیش‌بینی کرده است.

کلیدواژه‌ها: دین‌داری، روان رنجورخویی، برون‌گرایی، باز بودن به تجربه، توافق، وجدانی بودن و ابعاد شخصیت.

 

مقدمه

دین‌داری امتیاز اصلی انسان در مقایسه با دیگر موجودات است و در طول تاریخ بشر همه قبایل، حتی انسان‌های اولیه نیز به شکلی از پرستش اعتقاد داشته،1به طوری که همه اقوام بشری صاحب نوعی دین بوده و می‌توان گفت که دین در تمام حوزه‌های جوامع بشری نقشی محوری ایفا کرده است

البته در جامعه مذهبی، مانند جامعه ایران، و برای معلمان ـ به علت نوع وظیفه‌ای که دارند ـ اهمیت دین‌داری در مقایسه با سایر اقشار جامعه بیشتر است، چرا که با توجه به رابطه مثبت میان دین‌داری معلمان و دانش‌آموزان و همچنین نقش الگویی معلمان، آنها بیشترین اثر را روی دین‌داری دانش‌آموزان دارند.3بنابراین، با توجه به اهمیت دین‌داری معلمان، شناسایی همه عوامل مؤثر و مرتبط با آن مهم می‌باشد

یکی از این عوامل بسیار مهم، شخصیت است، زیرا همه جنبه‌های با ثبات یک فرد (الگوهای تفکر، عواطف و رفتار) را در بر می‌گیرد.4 یکی از دیدگاه‌های مهم درباره شخصیت که در میان روان‌شناسان اعتبار مناسبی دارد، نظریه پنج عاملی شخصیت است که توسط مک کری5 و کاستا6 در اواخر دهه هشتاد میلادی ارائه شده و پنج عامل آن عبارت است از: روان رنجورخویی7، برون‌گرایی، باز بودن به تجربه8، توافق و وجدانی بودن.9 به عقیده استریفلر10 و مک نالی11(1998م)12 این نظریه دیدگاه جامع و فراگیری به شخصیت دارد و طبق آن، صفات شخصیت، تمایلات پایه‌ای هستند که زمینه زیستی دارند

نظریه پنج عاملی بر الگوی صفات شخصیت مبتنی است که به سبب هماهنگی با بسیاری از رویکردهای نظری و راه اندازی پژوهش‌های زیادی در خصوص شخصیت و استفاده نظری از آن برای تدوین آزمون‌های شخصیت، مورد توجه و اهمیت بیشتری قرار گرفته و روان‌شناسی صفت که نقطه اوج آن در دهه‌های 1970م بود، دوباره رونق زیادی یافته است

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شخصیت، رابطه دوسویه‌ای با دین‌داری دارد؛ یعنی دین‌داری و مؤلفه‌های آن از عناصر مؤثر بر شخصیت بوده و ویژگی‌های شخصیتی نیز بر دین‌داری تأثیر می‌گذارند.15 و به طوری که پژوهش ترویت، [16 ایوانز17 و میرز18 (1992م)19 نشان می‌دهد «16درصد از واریانس تغییرپذیری در دین، ناشی از وراثت است که نمی‌تواند فقط مربوط به عادت‌های مذهبی باشد و باید تعدادی صفت وابسته به دین‌داری نیز وجود داشته باشد»

در واقع، پژوهش‌های متعددی (با رویکرد صفات شخصیت)، رابطه بین شخصیت و دین‌داری را تأیید می‌کند. برای مثال، در مدل سه عاملی آیزنک از شخصیت، دین‌داری عموماً با روان‌پریشی‌خویی پایین همبسته بوده است .20 و از آنجا که سازگاری (توافق) و وجدانی بودن (خوشایندی و وظیفه‌شناسی) در مدل پنج عاملی می‌توانند نشان دهنده حد پایین بعد روان‌پریش خویی (یعنی کنترل تکانه بالا) آیزنک باشند،21 می‌توان نتیجه گرفت که دین‌داری رابطه مثبتی با توافق و وجدانی بودن دارد

همچنین پژوهش فرانسیس و بورکه (2003م)22 روی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از مدل شخصیت کتل نیز نشان می‌دهد که نگرش مثبت درباره مسیحیت، با نمره‌های بالا روی فاکتور G (خلق استوار ـ خلق نارس و وابسته) و فاکتور I (حساسیت هیجانی ـ زمختی رشد یافتگی) و عامل Q3 (مهار کردن اراده و پایداری خلق و خو و خود نظمی)، و نمره‌های پایین روی عامل E (سلطه پذیری) و عامل F (سرزندگی ـ دل مردگی) و عامل مرتبه دوم انعطاف‌پذیری مرتبط است. همگی اینها (به غیر از رابطه منفی با سرزندگی که می‌تواند به تفاوت فر هنگی مربوط باشد) نشان دهنده رابطه مثبت دین‌داری با فاکتورها وعوامل مثبت شخصیتی است

به طور مثال، پژوهش تیلور و مک دونالد (1999م)23 برای بررسی رابطه دین (تعریف شده برحسب وابستگی دینی، درگیری دینی و جهت‌گیری دینی) و مدل پنج عاملی شخصیت (سنجیده شده با پرسش‌نامه NEO) نیز نشان می‌دهد که توافق و وجدانی بودن به وسیله دین‌داری تأثیر پذیرفته، ولی برون‌گرایی با هیچ یک از انواع سنجش دینی همبستگی نداشته، به جز یک همبستگی وارون که با جهت‌گیری دینی بیرونی داشت

در همین راستا پژوهش هنینگز گارد و آرنوی (2008م)24 نیز تأییدکننده روابط نیرومند دین‌داری معنویت با شخصیت، در هر دو سطح یک متغیری و چند متغیری است، به طوری که در سطح یک متغیری همه متغیرهای دین‌داری و معنویت، به جز جهت‌گیری دینی بیرونی، روابط معناداری با پنج عامل، نشان می‌دهند، اما در سطوح چند متغیری، جهت‌گیری جست‌وجوی بالا، درونی و معنای معنوی پایین (مؤلفه‌های دین‌داری معنویت) با نیم‌رخ روان رنجورخویی و باز بودن بالا و برون‌گرایی، سازگاری و پیروی وجدان پایین همبسته بودند. جهت‌گیری بیرونی بالا، جهت‌گیری جست‌وجو و درونی و معنای معنوی پایین نیز با نیم‌رخ روان رنجورخویی، سازگاری و بازی پایین مرتبط بودند

همچنین پژوهش لوکن هاف و همکاران (2009م)25 روی بیمارانی که مشکل شدید سلامتی داشته‌اند نیز نشان می‌دهد که وجدانی بودن با همه مقیاس‌های دین‌داری معنویت، و باز بودن به تجربه با همه مقیاس‌های معنویت و یکی از مقیاس‌های دین‌داری، رابطه مثبتی دارند. همچنین سازگاری نیز رابطه مثبتی با همه مقیاس‌های دین‌داری و فقط یکی از مقیاس‌های معنویت داشته و دو عامل روان رنجورخویی و برون‌گرایی نیز رابطه نسبتاً کمی با معنویت دین‌داری داشته‌اند. و در واقع، وجوه واقعی از معنویت و دین‌داری، حتی میانجی رابطه بازبودن به تجربه و سازگاری با سلامت روان می‌شدند

در تکمیل این مطالعات، پژوهش آنتراینر و همکاران(2010م)26 نیز نشان می‌دهد که شکل‌های متفاوت دین‌داری معنویت رابطه مثبتی با برون‌گرایی و باز بودن به تجربه داشته، و با روان رنجورخویی، رابطه منفی دارند. همچنین دین‌داری کلی نیز با باز بودن به تجربه بالا و وجدانی‌بودن رابطه دارد، به طوری که ممکن است دین‌داری معنویت، نماینده یک وجه مهم از شخصیت انسانی باشد. در این پژوهش، رابطه معناداری بین سازگاری و دین‌داری معنویت یافت نشد

پژوهش ملتفت، مزیدی و سعادتی (2010م)27 روی دانشجویان نیز نشان می‌دهد که وجدانی بودن و باز بودن به تجربه به طور مثبت، و روان رنجورخویی به طور منفی، با جهت‌گیری دینی درونی همبستگی دارند. همچنین وجدانی بودن نیز به طور منفی جهت‌گیری دینی بیرونی را پیش‌بینی می‌کند. جهانگیرزاده وقربانی (1388)28 نیز در پژوهشی مشابه نشان داده‌اند که بخشی از واریانس جهت‌گیری دینی توسط عوامل شخصیت تبیین می‌شود و وظیفه‌شناسی و پایداری هیجانی با جهت‌گیری دینی درونی، و ناپایداری هیجانی با جهت‌گیری دینی بیرونی مرتبط است. اما برون‌گرایی و توافق و گشودگی به تجربه با جهت‌گیری دینی ارتباطی ندارد

کشاورز، شاه نظری و کلانتری(1388)29 نیز در پژوهش خود نشان داده‌اند که رابطه مثبت و معناداری بین توافق و وجدانی بودن و عمل به باورهای دینی وجود دارد. همچنین رابطه منفی معناداری بین روان رنجورخویی و پذیرش (باز بودن به تجربه و انعطاف‌پذیری) و عمل به باورهای دینی وجود دارد، اما برون‌گرایی، رابطه‌ای با عمل به باورهای دینی ندارد. همچنین توافق، وجدانی بودن و پذیرش، عمل به باورهای دینی را پیش‌بینی و تبیین می‌کنند

فراتحلیل سارگلو (2010م)30 روی مطالعات دین و شخصیت در نمونه‌ها و کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که همه ابعاد دینی (دین‌داری، معنویت و بنیادگرایی) به طور مثبت با توافق و وجدانی بودن همبستگی داشته و توافق و وجدانی بودن نیز به عنوان ویژگی‌های عمده شخصیت دین‌دار ظاهر می‌شوند که در میان ابعاد متفاوت دین‌داری، بافت (جنسیت، سن، گروه، کشور و...)، سنجش‌های شخصیت، مدل و سطح، همسان هستند و می‌توانند به عنوان عوامل تعیین‌کننده از تغییرپذیری فردی در دین‌داری در نظر گرفته شوند

 

لینک کمکی