تحقيق مديريت قيمت تمام شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق مديريت قيمت تمام شده دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق مديريت قيمت تمام شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق مديريت قيمت تمام شده

فصل اول: مفاهیم و تعاریف    
مقدمه    
حسابداری بهای تمام شده    
تفاوتهای حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی    
عوامل بهای تمام شده    
سیستم های هزینه یابی    
دلایل استفاده از نرخ جذب سربار    
روشهای هزینه یابی    
مبانی قانونی محاسبه  و مدیریت قیمت تمام شده در کشور    
مراحل محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها    
معرفی روش دلفی    

فصل دوم: ادبیات تحقیق    
فصل سوم: تشریح قیمت تمام شده    
محاسبه بهای تمام  شده    
مؤسسات تولیدی با تنوع و پیچیدگی زیاد در تولید محصولات    
مؤسسات خدماتی، پیمانکاری و عمرانی ( پروژه ها ساخت و ساز)    
فصل چهارم : روشهای محاسبه    
تعریف و شناسایی مراکز جذب هزینه    
تخصیص بهای تمام شده    
تخصیص مراکز غیر عملیاتی به مراکز عملیاتی    
تخصیص مراکز عملیاتی به فعالیتها و سپس به خدمات     
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    
پیشنهادات    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق مديريت قيمت تمام شده

1- آمارنامه فارس. 1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس. 650 صفحه

2- چیذری، ح. و میرزایی، ح. 1378 بررسی اقتصادی كاربرد آبیاری قطره ای و نقش قیمت گذاری در باغات پسته رفسنجان . هفتمین سمینار سراسری آبیاری و كاهش تبخیـر . دانـشگاه شـهید بـاهنر  .127 -140 :ص .اسفند 10-12 ،كرمان

3- حسنلی، ع . 1381 بررسی آب مورد نیاز مركبات با روش آبیاری قطره ای در اقلیم گرم و خـشك داراب. مجله كشاورزی و منابع طبیعی. سال پنجم. ص: 117-127

4- خسروی، ع . 1374 نقش ترویج در بـا بـردن رانـدمان آبیـاری و افـ زایش تولیـدات كـشاورزی . مجموعه مقات اولین كنگره برنامه ریزی و سیاست گذاری امور زیربنایی (آب و خـاک ) در بخـش كشاورزی. تهران، 26-28 شهریور. ص: 313-332

5- سلطانی، غ. 1374 بهرهوری اقتصادی منابع آب. مجله آب و توسعه، شماره 3 ص: 34-40

6- سلطانی، غ. و ب، نجفی.1372 اقتصاد كشاورزی. مركز نشر دانشگاهی، تهران. 276 صفحه

7- فرشی، ع . ا.، م، شریعتی، و ز، جاراللهی . 1376 برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده باغی و زراعـی كشور. نشر آموزش كشاورزی. سازمان وزارت كشاورزی. 900 صفحه

8- فطرس، م . 1377 بهره وری نیروی كار بر مدار توسـعه ی پایـدار . بهـره وری و كـشاورزی (مقـات منتخب). مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد مهندسی معاونت پـژوهش هـای اقتـصادی و اجتماعی. ص: 181-189

9- كشاورز، ع . و صادق زاده، ک . 1379 برآورد و تقاضای آب بـرای آینـده، بحـران هـای خشكـسالی، وضعیت موجود، چشم اندازهای آینـده و راهكا رهـایی جهـت بهینـه سـازی مـصرف آب . موسـسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، كرج. 29 صفحه

10- كوچكی، ع. 1377 اصول زراعت در مناطق خشك. نشر آموزش كشاورزی.586 صفحه

چکیده:

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام کشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، دانشگاهها،بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند

 مدیران در سالهای اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب  در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشکل با چالشهای زیر روبرو هستند

تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات

اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها

تعیین شاخصهای عملکردی و مدیریت آنها

بهبود فرایندها

ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری

همسو ساختن فعالیتها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان

کلیدواژه ها: مدیریت- عملیاتی- کالا- قیمت- راهبردی

مقدمه

فضای بسیار پیچیده و متغیر تصمیم گیری، افزایش روز افزون رقابت و انتظارات خدمت گیرندگان و دیگر ذینفعان، کمبود منابع، بروز بحران های اقتصادی و مالی، محدودیت های زیست محیطی، مسوولیت های اجتماعی و ; دست به دست هم داده اند تا فرصت هرگونه اشتباه و خطا را از سازمان های امروزی در هر سطح و اندازه چه در بخش خصوصی و چه دولتی سلب نمایند. به همین دلیل سازمان ها به سوی راه حل هایی حرکت می کنند که دارای ویژگی های زیر باشد

•ایجاد نمای جامعی از عملکرد گذشته، حال و آینده سازمان

•ارتقای توان پیش بینی عملکرد سازمان در آینده

•ارتقای توان پیش بینی منابع مورد نیاز سازمان برای تامین نیاز آینده

•امکان تخصیص منابع مالی سازمان به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم آورد(بودجه ریزی عملیاتی)ایجاد نمای جامعی از مدل هزینه ای سازمان تا سازمان امکان ردیابی هزینه های خود را داشته باشد

•ارتقای توان کنترل و مدیریت استراتژیک هزینه های سازمان

•ارتقای توان کنترل و مدیریت استراتژیک عملکرد سازمان

•ارتقای سطح یادگیری سازمان نسبت به پیامدها و عواقب تصمیمات خود

همانگونه که ملاحظه می شود، امروزه پرداختن به ابزارها و رویکردهای اثربخش و آینده نگر برای پیش بینی عملکرد آینده سازمان و پیش بینی منابع مورد نیاز در قبال دستیابی به این عملکرد، بسیار حیاتی و ضروری است. از طرفی با عنایت به  دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی،از مدیران دولتی تلاش و همتی مضاعف انتظار می رود تا با تمرکز بیش از پیش به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور، تکمیل اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، اقتصادی و تجاری و نیز خروج دستگاههای دولتی از حوزه کار تصدی‌گری، رشد تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه را سبب شوند و با افزایش جمع درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه فراهم آید و کشور به موفقیت جهاد اقتصادی برسد. در این میان نقش هزینه یابی نیز بسیار حائز اهمیت است، کشورما در بخش دولتی نیز با توجه به اهداف مندرج در سند چشم انداز 1404 و سیاستهای کلی نظام و با هدف قرار دادن شعار بودجه بدون نفت، استفاده از شیوه های مذکور در قالب فصول 2 و 11 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل اصلاح نظام های حسابداری و بودجه ریزی، اصلاح نظام مدیریت مالی و قیمت تمام شده کالا و خدمات، استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطوح مختلف سازمانی، برون سپاری و خصوصی سازی را در دستور کار سازمانها و دستگاههای اجرایی مختلف قرار داده است. مفاهیم و استانداردهای حسابداری بهای تمام شده به منظور ایجاد اطلاعات مربوط وبه موقع برمبنای هزینه یابی کامل در برنامه های دولت و برنامه ریزی،فعالیتها و محصول آنها ،می باشد دولت ومجلس می توانند ازاطلاعات هزینه ای برای تصمیم گیری درمورد اختصاص منابع دولتی،برنامه های مجازومشخص وارزیابی عملکردبرنامه ها استفاده کنند. همچنین مدیران برنامه ریزی هم می توانند از اطلاعات هزینه ای در تصمیم گیریهای مدیریتی جهت بررسی کارایی و اقتصاد عملیاتی استفاده کنند .مفاهیم حسابداری بهای تمام شده ، روابط بین حسابداری بهای تمام شده ، گزارش مالی و بودجه بندی را تشریح می کند، استفاده از اطلاعات قیمت تمام شده برای دستیابی به 3 هدف عمده انجام می شود

1کنترل و نظارت

2ارزیابی    3برنامه ریزی آینده نگر

 حسابداری بهای تمام شده

 شاخه ای از حسابداری مدیریت می باشد که وظیفه جمع آوری اقلام مربوط به محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و ارائه داده شده و همچنین یافتن راه هایی جهت تقلیل هزینه ها را به نحو معقولی بر عهده دارد

حسابداری مدیریت: به شاخه ای از حسابداری که وظیفه تهیه اطلاعات مالی برای مدیریت مؤسسه را بر عهده دارد حسابداری مدیریت گفته می شود

حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی و خدماتی هم کاربرد دارد اما چون بیشترین استفاده از حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی می باشد به حسابداری صنعتی هم مشهور است

تفاوت های حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی

·        استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بهای تمام شده اشخاص درون سازمانی هستند اما استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مالی اشخاص برون سازمانی هستند

·        مقررات و قوانین حاکم بر حسابداری بهای تمام شده غیر مستقیم می باشند و هر مؤسسه ای با توجه به نیازهای خود می تواند مقرراتی را وضع کند اما قوانین و مقررات حسابداری مالی مستقیم وصریح می باشند این مقررات در قالب استانداردهای حسابداری وضع شده اند

·        مبنای قیمت گذاری در حسابداری بهای تمام شده می تواند اندازه گیری بر مبنای پول باشد یا هرگونه اندازه گیری فیزیکی مرتبط . اما مبنای اندازه گیری در حسابداری مالی بهای تمام شده تاریخی می باشد

·        زمان تهیه گزارش  و گزارش گری :در حسابداری بهای تمام شده اطلاعات و گزارشگری هر زمانی که مدیریت نیاز داشته باشد تهیه و ارائه می شود اما در حسابداری مالی معمولاً بطور ادواری و در پایان دوره مالی تهیه می شود

·        اطلاعات مربوط به حسابداری بهای تمام شده معمولاً مربوط به یک واحد ، دایره یا دپارتمان خاص می باشد اما اطلاعات مربوط به حسابداری مالی مربوط به کل شرکت می باشد

دارایی: منابع مؤسسه هستند که انتظار می رود در آینده برای شرکت منفعتی داشته باشند

بهای تمام شده: منافع از دست رفته مؤسسه می باشند که جهت تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز است منابع از دست رفته با ارقام ریالی اندازه گیری می شوند و به صورت کاهش در دارایی ها یا افزایش در بدهی ها نشان داده می شوند . صرف این منابع و وقوع بهای تمام شده برای کسب منفعت در آینده می باشند

هزینه : اگر منافع حاصل از بهای تمام شده ( دارایی) کسب شده باشد بهای تمام شده به هزینه تبدیل شده است

زیان: بهای تمام شده ای است که بدون اینکه منافع حاصل از آن کسب شده باشد به هزینه تبدیل شده باشد                   ( مصرف شده باشد)

هزینه فرصت: منافعی است که با انتخاب یک راه حل از بین راه حل های محتلف کسب شده است و با انتخاب این راه حل از منافع دیگر چشم پوشی شده است

هزینه یابی: به محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و کالای در جریان ساخت هزینه یابی گفته می شود

لینک کمکی