مقاله در مورد سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله در مورد سهام :

ماده 24 سهام قسمتی از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شركت سهامی می باشد(یعنی اگر یك نفر 3 هزار تومان سهم دارد مشاركتش و تعهداتش و منافعش به همان اندازه ی 3 هزار تومان است) (صفحه 33 كتاب مراجعه كنید) – ورقه سهم: سند قابل معامله است كه نماینده تعدادی سهم است كه صاحب آن درشركت سهامی دارد.

اقسام سهام:
سهام با نام: اسم فرد در ورقه سهم ضبط می شود به خاطر اهمیت شناخت شركاء بعضاٌ بررسی مسائل سیاسی
سهام بی نام: یك ورقه و یك سند است در حكم حامل است كه مشخص كننده سهامدار نمی باشد لذا دست هر كس باشد مالك آن می باشد و این به خاطر راحتی شركاء می باشد.
سهام ممتاز: برای تشویق افراد به خرید ورقه سهام اقدام به انتشار سهام ممتاز می كنند.و معمولاً زمانی است كه شركت نیاز به پول دارد مثلاً می گویند چه شركت سود بكند یا نكند ما به شما سود می دهیم یا مثلاً می گویند كسی كه یكی از این سهام را داشته باشد 2 حق رای به آن می دهیم
سهام موسس: سهامی كه در اختبار موسس قرار میگیرد : سهامی است كه برای ابتكار و كوشش موسس به آنها داده می شود.
نكته: دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم ، از اموال شركت مالك شود بلكه به نسبت سهم خود از شركت دارا می باشد.(در صفحه بعد ذكر كرده اید.)
ماده 27) تا زمانی كه اوراق سهام صادر نشده است شركت باید صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد.
گواهینامه موقت: كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد این گواهی نامه در حكم سهم است ولی در هر حال ظرفمدت یكسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و گواهینامه موقت سهم باطل گردد.
ماده 28) تا وقتی شركت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است

شرایط لازم برای انتشار ورقه سهم:
شركت به ثبت رسیده باشد(ماده 28)
تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد. كه بعد از آن برگه موقت سهم را گرفته و اوراق سهام را می دهند (برگه ی تعهد سهم را پر كرده و حداقل 35% را پرداخت كرده باشند.)(ماده 27)
ماده 29) در شركت های سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد ولی در خاص محدودیت ندارد.
ماده 30) مادام كه تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت ;.به كتاب مراجعه كنید.
در فاصله برگه تعهد سهم تا اوراق سهام صادر شود شوك به صاحبان سهام گواهی نامه موقت با نام می دهد. تا اگر خواست گواهی نامه را انتقال دهد یا آن فرد به شركت مراجعه كرده و آن فرد با قبول تعهدات بر پرداخت تمام مبلغ باقی مانده و با گفتن نام و آدرسش این انتقال صورت پذیرد و تا زمانی كه مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشود صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است . علت آن این است كه شركت بتواند متعهدین خود را بشناسد

ماده 34) كسی كه تعهد ابتیاع سهمی ;;به كتاب مراجعه شود.
كسی كه برگه ی تعهد را امضاء می كند تمام مبلغ تعهد شده را باید بپردازد و قبل از پرداختن تمام مبلغ اگر فروخته شد فروشنده باید تمام مبلغ را بپردازد.نكته: دارندگان سهام نمی توانند به نسبت سهم از اموال شركت مالك شوند بلكه به نسبت سهم خود از شركت دارای حق می باشند مثلاً

ماده35) در هر موقع كه شركت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ ;. به كتاب مراجعه كنید. هر وقت كه شركت بخواهد آن قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطلابه كند باید ابتدا با آگهی كردن در روزنامه كثیر الانتشاری به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلتی را برای پرداخت مبلغ قرار دهد پس از انقضای مهلت هر مبلغی كه پرداخت نشده باشد باضافه ی دیركرد آن كه برابر با ترخ رسمی بهره كه از طرف بانك مركزی اعلام می شود (مثلا هر بدهكاری در سطح كشور اگر بدهیش را یك سال به تاخیر بیاندازد باید این مقدار بپردازد) +4 درصد به آن فرد اخطار داده می شود و پس از یك ماه اگر مبلغ را پرداخت نكرد شركت سهام را در بورس در صورتی كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته باشد (سهامی تمام قابل فروش در بورس است) و گرنه از طریق مزایده به فروش می رساند و از آن انواع هزینه های كم شده برداشت می شود و اگر مبلغی باقی ماند مازاد را به صاحبش پرداخت می كنند.

ماده 37) دارندگان سهام مذكور در ماده 35 حق حضور و ; به كتاب مراجعه شود. كسانی كه قسمتی از مبلغ تعهد شده خود را پرداخت نكرده اند : حق حضور و رای در مجامع عمومی را ندارنددر حد نصاب تشكیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام ها از كل تعداد سهام شركت كسر می شود مثلا اگر سرمایه شركت 10 میلیارد باشد كسانی كه تخلف می كنند 1 میلیارد باشند الباقی 9 میلیارد سهامدار است (مثلا حد نصاب تشكیل مجمع عمومی موسس حداقل كسانی كه سرمایه را تعهد كردن است كه نمی شود نصف همین 9 میلیارد نفر)
حق دریافت سود قابل تقسیم ندارند

حق رجحان (یعنی حق اولویت) در خرید سهام جدید را ندارند
حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را هم ندارند
ماده 40) انتقال سهام با نام; به كتاب مراجعه كنید .

اگر بخواهند سهام با نام را منتقل كنند باید از طریق شركت به ثبت برسد و آن شخص انتقال دهنده یا نماینده اش باید انتقال مزبور را امضاء كند و همچنین انتقال گیرنده یا نماینده اش باید تعهد كند كه مابقیه پولی كه مانده است را پرداخت و آدرسش را هم بنویسید و اگر خواست محل سكونتش را هم تغییر دهد باید به اطلاع دهد و هر نقل و انتقالی خلاف این قانون باشد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.ماده 43) تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعكس به موجب :

مقررات اساس نامه
بنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شركت می باشد.(مثال: مثلاً در 5/5/85 و 10/5/85 و 15/5/85 آگهی می شود و مهلت از 5/5/85 باید حداقل 6 ماه باشد یعنی 5/11/85)
ماده 44) در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام; به كتاب مراجعه شود باید آگهی در 3 نوبت و هر یك به فاصله 5 روز و مهلتی كه كمتر از 6 ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد در روزنامه كثیر الانتشاری منتشر و در آن بیان شود كه در صورت انقضای مهلت مزبور كلیه سهام بی نام شركت باطل تلقی می شود تا صاحبان سهام برای تبدیل به شركت مراجعه كنند.
ماده 45) سهام بی نام كه ظرف مهلت مذكور ;. به ص 29 كتاب مراجعه كنید.

اگر مهلت مراجعه به شركت منقضی شود و صاحبان سهام مراجعه نكنند سهام بی نام باطل میشود و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شركت در بورس (اگر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس باشند) در غیر این صورت از طریق حراج فروخته می شود و آگهی حراج حداكثر تا 1 ماه پس از مهلت مذكور مقتضی شده فقط یك باردر روزنامه ی كثیرالانتشار منتشرمی شود و فاصله بین آگهی تا تاریخ حراج حداكثر یك ماه و حداقل 10 روز خواهد بود و اگر در این حراج سهام به طور كامل انجام نشود حراج تا 2 نوبت دیگر طبق شرایط گفته شده تجدید می شود.
ماده 46)از حاصل فروش سهامی;.. به كتاب مراجعه شود
ابتدا تمام هزینه ها برداشت شده و مابقی تا 10 سال در بانك باقی می ماند پس از 10 سال و عدم مراجعه در حكم مال بدون صاحب می باشد.
نكته: پس از باطل شدن سهام بی نام این سهام تبدیل به سهام با نام شده و سهام كسی كه مراجعه نكرده از طریق بورس یا مزایده به فروش می رسد و ابتدا تمام هزینه ها برداشت شده و مابقی تا 10 سال در بانك باقی می ماند پس از 10 سال و عدم مراجعه درحكم مال بدون صاحب می باشد كه با اجازه دادستان به خزانه دولت می رود.

سوالات
شركت تجاری را تعریف كرده مختصرا توضیح دهید
شخصیت بر چند قسم است هر مورد را تعریف كنید.
اقامتگاه شخص حقیقی و حقوقی چه مكانی است (اختلاف قانون م و ت را با حل آنها بیان كنید)
تابعیت را تعریف كرده و ذكر كنید تابعیت شخص حقیقی و حقوقی به چه معناست
طبقه بندی شركت های تجارتی را ذكر نمایید
شركت سهامی را تعریف كرده و بنویسید بر چند نوع می باشد
فرق شركت سهامی عام و خاص در چیست؟
ماده 17- به مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشكیل می شود و ; به (متن كتاب مراجعه شود)

حد نصاب مجمع عمومی موسس:
تشكیل: به كسانی كه 2/1 سرمایه را تعهد كردند (امكان دارد 50 نفر حاضر شونذ و 2/1 سرمایه را تشكیل ندهند)
ماده 75) در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده ضروری است ;. (به صفحه 49 صفحه شود.)
(اگر با حد نصاب 2/1 در مرحله اول تشكیل نشده فقز تا 2 بار دیگر دعوت می شوند و باید 20 روز بین آگاهی دعوت و عقدجلسه فاصله باشد و آگهی دعوت باید با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه كثیر النتشار همراه باشد و جلسه با حضور 3/1 صاحبان سرمایه قانونی است.)
تصمیم: با اكثریت 3/2 آراء حاضرین (3/2 حاضرین)

هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشكیل مجمع عمومی سالانه باید در 2 روزنامه كثیرالانتشار منتشر شود یكی به وسیله مجمع عمومی موسس و دیگری از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می شود(آیا این دعوت در روزنامه دعوت در روزنامه كثیر الانتشار از سوی مجمع عمومی موسس از وظایف آنهاست)
مجمع عمومی موسس و رسیدگی به امور سگانه:

بررسی احراز پذیره نویسی و تعهدات لازم
تصویب اساسنامه (به منزله قانون اساسی شركت است) عده ی می گویند نمی تواند اصلاح كند به استناد ماده 83 (هر گونه تغییر درموارد اساسنامه یا سرمایه شركت یا انحلال شركت منحصراً دست مجمع عمومی فوق العاده است) عدهی می گویند می تواند با استناد به ماده 74 بند 2 (وظایف مجمع عمومی 1- تصویب اساس نامه و اصلاح آن) در نتیجه باید گفت با توجه به ماده 83 مجمع عمومی موسس حق اصلاح ندارد مگمر با موافقت كلیه شركاءانتخاب اولین مدیران و بازرسان شركت و قبول صحت توسط آنها كه به معنی قبول تمام وظایف و دانستن وظایفشان در قانون است از چند زمانی شركت سهامی عام تشكیل شده محسوب می شود؟ (ماده 17 از این تاریخ شركت تشكیل شود محسوب می شود.)
ماده 18) اساسنامه كه به تصویب مجمع عمومی موسس;.به كتاب مراجعه شود.

مدارك لازم عبارتنداز اساسنامه كه به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باضافه صورت جلسه مجمع باضافه برگه قبول سمت مدیران ، را به محل ثبت شكرت ها تسلیم
ماده 19) در صورتی كه شركت تا 6 ماه از تاریخ ;;. به كتاب مراجعه شود تا تاریخ ثبت احدی حق دست زدن را در سرمایه را ندارد تا 6 ماه قرار بود شركت به ثبت برسد اما به ثبت نرسید افراد ذینفع با مراجعه به مرجع ثبت شركت ها درخواست انحلال شركت را اعلام می كنند و از سوی مرجع ثبت شركت هایك گواهی به بانك می دهند و بعد از مردم می خواهند كه هر پولی كه ریخته اند بیایید با دادن رسید بیگرید و هر گونه هزینه پرداخت شده به عهده موسس خواهد بود مثل آگهی ، پذیره نویسی كردن، و; از ماده 6 الی 19 ق ت طریقه ثبت شركتهای سهامی عام بود كه با هم مروری می كنیم .

ارائه مدارك لازم به مرجع ثبت شركت ها : موسس باید اقلاً 20 درصد سرمایه شركت را خود تعهد كرده و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را در بانك به حساب به نام شركت در شرف تاسیس سپرده اگر قسمتی از تعهد را غیر نقدی باشد مدارك مالكیت در همان بانكی كه پرداخت نقدی شده گواهی را به ضمیمه اظهار نامه+ اساسنامه شركت+ اعلامیه پذیرنویسی كه به امضا، كلیه موسس رسیده باشد به مرجعه ثبت شركتها تسلیم می كند در تهران به اداره ثبت شركتها ، در شهرستانها به دایره ثبت ، درجایی كه دایره ثب وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و مدارك و رسید دریافت می كند.
بررسی مدارك و اجازه پذیره نویسی : مرجع ثبت شركتها پس از مطالعه اظهارنامه + ضمائم و تطبیق مندرجات آن با قانون اجاره انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می كند.
انتشار اعلامیه پذیره نویسی و شروع پذیره نویسی: اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسس در جراید آگاهی گردد و در بانكی كه تعهد سهام شده در معرفی دید علاقمندان قرار داده شود ظرف مهلت معین افراد با مراجعه به بانك ورقه بعهد سهام را امضاء و مبلغ را كه در هنگام پذیره نویسی گرفته می شود ، پرداخت و رسید دریافت كنند و امضاء ورقه تعهد سهام به خودی خود لازمه قبول اساسنامه شركت و تعهدات مجامع عمومی صاحبان سهام است (ماده 15)
بررسی به تعهدات پذیره نویسان و دعوت ، مجمع عمومی موسس پس از گذشت مهلت پذیره نویسی یا در صورتی كه مدت تمدید شده انقضاء شود موسس حداكثر تا یك ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و این كه تمام سرمایه شركت صحیحاً تعهد شده و اقلاً 35% آن ها پرداخت شده تعداد سهام را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسسین را دعوت می كنند.

حداقل 2/1 سرمایه
تشكیل
حداقل 3/1 سرمایه
حد نصاب ‌

تصمیم اكثریت 3/2 آراء حاضرین
اولویت بندی می كنند
بیشتر از مبلغ سرمایه تعهد شده
تقلیل میزان سهام
پس از بررسی اینكه تمام سرمایه
شركت صحیحا تعهد گردید
كمتر از مبلغ سرمایه تعهد شده – باجلب رضایت شركاء
سرمایه تقلیل می یابد

تشكیل مجمع عمومی موسس و رسیدگی به امور سگانه:
احراز پذیره نویسی و تعهدات لازم
تصویب اساس نامه
انتخاب اولین مدیران وبازرسان و قبول سمت

تا قسمت 5 شركت سهامی تشكیل شده اما به ثبت نرسیده.
بردن مدارك لازم به مرجع ثبت شركتها اساسنامه كه تصویب مجمع عمومی موسس + صورت جلسه مجمع+ برگه قبول سمت مدیران
ماده 20) برای تاسیس و ثبت شركتها سهامی خاص به كتاب مراجعه شود.
طریقه ثبت شركت سهامی خاص:
اساس نامه كه به تایید سهامداران (خود اعضاء)رسیده باشد
اظهارنامه مشعر(كه مبالغ تعهد كردند و در مجمع ثبت شركتها پر می شود) كه تعهدات را در آن نوشته شده است تمام مبلغ تعهد شده و مقدار تعهد شركاء نیز مشخص و مقداری كه تعهد شده این مقدار پرداخت و فیش بانكیش را گرفته نقدیسرمایهغیر نقدی (قیمت گذاری و تحویل داده شود.انتخاب اولین مدیران و بازرسان قبول سمت كه تمام مسئولیت ها را می داند و امضا كردند)

ذكر نام روزنامه كثیر الانتشار به مرجع ثبت شركتها برده وثبت می شود و شخصیت حقوقی تشكیل می شود تبصره : قانون هایی كه برای تشكیل و ثبت شركت سهامی عام مقرر است در مورد شركت سهامی خاص لازم نیست و مدارك ذكر شده كافی است.نكته : وجوهی كه در بانك ریخته می شود تا قبل از ثبت شركاء حق دسترسی به آن را ندارد.

ماده 23) موسسین شركت;. به كتاب مراجعه شود موسسین در قبال تاسیس مسئولیت تضامنی دارند یعنی چه؟سهامداران در شركت سهامی به میزان سهمی كه در آن دارند سود وزیان متعلق به انها می باشد و لی مسئولیت تضامنی بسیار سنگین تر است یعنی تك تك افراد در مقابل خسارات و مبالغ مسئول هستند.

لینک کمکی