مقاله بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي ناشي از نمک زدايي از آب دريا

ارد بخشی از متن مقاله بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي ناشي از نمک زدايي از آب دريا : چکیده: با توجه به رشد روز افزون جمعیت و تغییر شرایط اقلیمی در سال های اخیر، تهیه آب شرب به یکی از مسائل مهم در بین جوامع تبدیل شده است. در بخش های ساحلی همچون کشورهای مستقر در خاورمیانه، به دلیل وجود دریاهـا و همچنین بارندگی های کم و زمین های بایر فراوان، تصفیه آب دریا جهت تامین آب شرب مطرح می باشـد. در حـین نمک زدایی از آب دریا مواد شور تغلیظ شده ای به عنوان مواد دفعی حاوی ترکیبات سمی و پایدار شیمیایی تولیـد و مستقیماً به دریا تخلیه می گردند که می توانند اثرات سوئی بر اکوسیستم دریا و نیز آبزیان داشته باشـند . مطالعـات ارزیابی اث

مقاله راهبردهاي آب مجازي و نقش آن در مديريت بحران آب و کم آبي

ارد بخشی از متن مقاله راهبردهاي آب مجازي و نقش آن در مديريت بحران آب و کم آبي : چکیدهمشکل کمبود منابع آب و بارش یک واقعیت مهم و غیرقابل انکار است. افزایش رقابت بر سر آب، نیاز به غذا برای جمعیت در حال رشد و افزایش کمآبی در بسیاری از نقاط جهان، برخی از دلایل مهمی هستند تا نگاهی داشته باشیم به اینکه به چه شیوهای آب را در کشور مدیریت کنیم. عدم اعتماد به میزان منابع آب، رقابت شدید برای آب از سوی بخشهای دیگر و افزایش تقاضا برای مواد غذایی، ایران راشدیداً در معرض مواجهه با تنش آبی قرار داده است. در سالهای اخیر تجارت آب مجازی به عنوان راهکاری جدید جهت مقابله با بحران آب و کمآبی مورد توجه مجامع علمی جهان قرار گرفته ا

تحقيق بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ت تحقیق 1-1) مقدمه   2-1) تاریخچه مطالعاتی   3-1) بیان مسئله   4-1) چارچوب نظری تحقیق   5-1) فرضیه های تحقیق   1-5-1)  فرضیه اصلی:   2-5-1) فرضیه های فرعی:   6-1) اهداف تحقیق   7-1) اهمیت تحقیق   8-1) حدود  مطالعاتی   1-8-1) قلمرو زمانی   2-8-1) قلمرو مکانی   3-8-1) قلمرو موضوعی   9-1) تعاریف علیاتی   فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2)مقدمه   2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن   1-2-2) هموار سازی سود   2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران   3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود   4-2-2)ابعاد هموار سازی سود   3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن   1-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش