مقاله بوم شناختي عملکرد گندم

وژیکی – بوم شناختی عملکرد گندم   مناطق کشت و میزان تولید گندم   عملکرد گندم در نواحی مختلف و روند تاریخی   ثبات عملکرد   نمو گندم   مراحل یا دوره های اصلی نموی   ارتباط با اجزاء عملکرد   هدف   پویائی‌های آغازش و ظهور اندام‌های رویشی و زایشی   ظهور برگ   روابط درونی بین آغازش پریوموردیا و ظهور برگ   پنجه دهی   نمو و بقا گلچه   پروتکل شدن دانه   عوامل اصلی موثر ب طول مدت مراحل نموی   عوامل موثر بر وزن تک دانه   عوامل موثر بر سرعت دانه رشد دانه   منبع منبع کتاب گندم اکولوژی و فیزیولوژی و به آورد عملکرد، ترجمه دکتر محمد کافی – مهندس مجی

مقاله بررسي اصول توسعه حمل و نقل محور در محدوده اطراف ايستگاه شريعتي خط يک قطار شهري مشهد

ارد بخشی از متن مقاله بررسي اصول توسعه حمل و نقل محور در محدوده اطراف ايستگاه شريعتي خط يک قطار شهري مشهد : چکیده در سال های اخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسـعه شهری، که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد، مطرح شده است .این×توسعه×برمبنای×حمل× ونقل×عمومی×برگسترش×خطوط×حمل ونقل×همگانی×وایجاد×مجتمع×های×ایستگاهی×با×هسته خدماتی،اداری،فرهنگی،تجاری × وبافتی×برای×پیاده×روی در×حوزه ×های× ایستگاه های×حمل×ونقل× عمومی× می× پردازد. می توان برمبنای چهار اصل مورد تأیید اکثر نظریه پردازان تأثیرگذار در تبیین رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به چارچوبی

مقاله کارايي گياه سنبل آبي (Eichhornia crassipes) در پاکسازي محيطهاي آبي آلوده به عناصر سنگين و نيتروژن

ارد بخشی از متن مقاله کارايي گياه سنبل آبي (Eichhornia crassipes) در پاکسازي محيطهاي آبي آلوده به عناصر سنگين و نيتروژن : چکیده در حال حاضر یکی از چالش های اساسی در زمینه محیط زیست، افزایش تدریجی غلظت فلزات سنگین در محیط به سبب عدم تجزیه آنها توسط میکروارگانیسمها میباشد. این گونه فلزات با توجه به داشتن خواص و اثرات بالقوه سیتوتوکسیک، کارسینوژنیک و موتاژنیک، مخاطرات جدی را بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده وارد مینمایند. در سالهای اخیر، استفاده از گیاهان جهت پاکسازی محیطهای آلوده به فلزات سنگین به دلایل ارزانی و سادگی از توجه بسیار زیادی برخوردار گردیده است. این فرآیند به طور طبیعی به وسیله گیاهان و فلور میکروبی ریزوسفر آنها انجام شده و جهت زد