مقاله پرورش خلاقيت در کودکان

ّت   تعریف خلاقیّت از دیدگاه روانشناسی   2-1 تعریف خلاقیّت از دیدگاه سازمانی   2* نوآوری   2-1خلاقیّت و نوآوری چگونه به یکدیگر متصل شده اند؟   2-2نوآوری شامل چه چیزهایی است؟   3-2     چگونه متغیر های ساختاری بر نوآوری اثر می گذارند؟   چگونه فرهنگ سازمانی بر نوآوری اثر می گذارد؟   5-2  کدام متغیر های منابع انسانی بر نوآوری اثر می کند؟   3*ویژگی افراد خلاق   4* فرصت های خلاقیّت   5 *نقش واهمیّت خلاقیّت ونوآوری   5-1نقش و اهمیّت خلاقیّت ونو آوری از جنبه فردی   5-2 نقش واهمیّت خلاقیّت نوآوری از جنبه سازمانی   6*ویژگی های سازمان خلّاق   7* نقش مدیریت در پ

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در بانک کشاورزي استان ايلام

ارد بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در بانک کشاورزي استان ايلام : چکیده مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد. امروزه دانش مهم ترین دارایی سازمان ها محسوب می شود. هدف این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش بوده تا از آن طریق بتوان به بهترین شکل سیستم مدیریت دانش را در سیستم بانکداری در بانک کشاورزی ایلام بکار گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی میباشدبرای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که حاوی 30 سوال در خصوص مدیریت دانش بود است

مقاله معاد جسماني از نگاه حکيمان الهي

صدرایی در اثبات معاد جسمانی   1 شیخ محمّدتقی آملی   2 حاج میرزا احمد آشتیانی   3 سید ابوالحسن رفیعی قزوینی   4 حاج شیخ مجتبی قزوینی   5 امام خمینی قدس‏سره   6 علّامه طباطبائی   7 شهید مطهّری   بررسی   گفتار دیگر حکیمان در موضوع معاد جسمانی   1 ابن‏سینا   2 محقق لاهیجی   3 خواجه نصیرالدین طوسی   4 حکیم زنوزی   5 محقق سبزواری   6 علّامه طباطبائی   نتیجه ‏گیری   ••• منابع   بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله معاد جسماني از نگاه حکيمان الهي ـ آملی، محمّدتقی، دررالفوائد، قم، اسماعیلیان، 1374 ـ ابراهیمی دینانی، غلامحسین، معاد از دیدگاه حکیم زنوزی، تهران، حکمت، 1368 ـ ابن‏سینا،