مقاله بررسي تأثير رهبري بصير بر توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

ارد بخشی از متن مقاله بررسي تأثير رهبري بصير بر توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شاهرود : چکیده با ورود بصیرت و رهبران بصیر به عرصه سازمان و مدیریت، به عنوان چالش قرن حاضر، مدیران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاما با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. رهبران بصیر افرادی هستند که در درجه اول از قدرتتجسم، آینده نگری و تصویر پردازی نسبت به آینده برخوردارند. آنها از چنان هوش و ذکاوتی برخوردارند که با توجه به جوانب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی محیط اقدام به تدوین چشم اندازی صحیح، واقع گرا و الهام بخش برای سازمانشان می نمایند تا با تکیه بر این موضوع، کارکنانی توانمند، دارای بهرهوری بالا، متع

مقاله آموزش پرورش و توليد ميگو

ارد بخشی از متن مقاله آموزش پرورش و توليد ميگو : آموزش پرورش و تولید میگو این مقاله اطلاعات كلی در مورد بیولوژی و تكثیر و پرورش میگوی آب شیرین ارائه می­دهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شكل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ.این مقاله اطلاعات كلی در مورد بیولوژی و تكثیر و پرورش میگوی آب شیرین ارائه میدهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شكل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ. در این مقاله به شرح مختصر هر یك از مراحل فوق و ویژگیهای آن ، خصوصاً ، كیفیت آب مورد نیاز ، وسایل و عملیات تفریخگاه (هچری)، تغذیه ، وسایل و روشهای پرورش ، استراتژی مدیریت استخرها ، انواع استخ

مقاله شناسايي عوامل و اقدامات موثر بر موفقيت و شکست مديريت استراتژيک

ارد بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل و اقدامات موثر بر موفقيت و شکست مديريت استراتژيک : چکیده: مطالعات بسیاری درباره علل شکست یا عدم موفقیت مدیریت استراتژیک انجام شدهاست که اغلب آنها تمرکز اساسی خود را تنها به نتایج حاصل از استراتژی معطوف داشتهاند. در مقابل، عدهای نیز علل و عوامل موفقیت یا شکست استراتژی را در خود استراتژی، محیط و مدیریت اجرای استراتژی ارجاع دادهاند. بعضـی از محققـان نیـز تـرجیح دادهانـد تـا عوامـل موفقیـت و شکست را در قالب دو مرحله تدوین استراتژی و اجرای استراتژی دستهبندی نمایند. ایـن مقالـه بـه بررسـی عوامـل شکسـت و موفقیت استراتژی از دیدگاههای مختلف پرداخته و به این نکته اشاره دارد که حتـی